Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sjednica Vlade ZDK-a

Na održanoj sjednici Vlada Ze-do Kantona usvojila je Prijedlog izmjena Zakona o nadležnostima kantonalnih organa u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te Prijedlog izmjena Zakona o Kantonalnoj upravi civilne zaštite. Razlog izmjenama je uvrštavanje dijela koji se odnosi na vatrogastvo kao dio djelatnosti civilne zaštite. Vlada je također usvojila i Poslovnik o svom radu, a premijeru Ze-do kantona data je saglasnost na potpisivanje Sporazuma o rješavanju spora u vezi sa zahtjevima Sindikata policije ZDK-a. Uz to, prihvaćena je i Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona te Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u 2010. godini.
Isto tako, na prijedlog Ministarstva pravosuđa donesen je Zaključak o proceduri zaključivanja sudske i vansudske nagodbe u postupcima zastupanja Kantona od strane Kantonalnog pravobranilaštva. Iz resora Ministarstva za privredu, Vlada je na 6. sjednici prihvatila Informaciju o sadržaju koncesionog ugovora za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa, a data je saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava za 15 ustanova kulture za mart 2011. godine u iznosu od 244.425 KM.