Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pitam nadležne kako Prevent Leather nema veterinarsko-zdravstveno dozvolu za rad i kako je uopšte moguće da radi!?

Zakon o  zaštiti okoliša  FBiH  (Sl. novine FBiH  broj: 33/03) u  članu 3  PRAVO NA OKOLIŠ   kaže, citiram: “Svako lice ima pravo na zdrav i ekološki prihvatljiv okoliš kao osnovno ustavno pravo. Svako ljudsko biće  ima pravo na život  u  okolišu podobnom za zdravlje  i  blagostanje,  stoga je  individualna i kolektivna dužnost zaštititi i poboljšati okoliš za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.”

Ljudsko zdravlje narušava se DIREKTNO na način da mi narušavamo kvalitet zraka, koji opet utiče na kvalitet tla. Naše područje je poznato kao poljoprivredno  i moramo zaštititi prirodu da bismo zaštitili sebe. Naš uvaženi građanin  doktor Hilmo  Neimarlija  je u svom  delegatskom pitanju  postavljenom  Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a koje je glasilo: Raspolaže li Prevent Leather sve potrebne dozvole i šta  su učinile inspekcije u svojim nadzorima? –  dobio tačno prije godinu  dana  odgovore: Prevent Leather ima   od  Agencije  za vodno područje rijeke  Save Sarajevo vodoprivrednu dozvolu  izdatu 23.11.2009. i u samoj dozvoli  su  navedene obaveze  koje trebaju ispuniti, a sa ciljem smanjenja  negativnih uticaja proizvodnog objekta na stanje voda. Zbog neophodnosti i hitnosti postizanja obaveza iz uslova navedenih u dispozitivu rješenja, te njihove obimnosti  Rješenje o vodnoj dozvoli je izdato na period od 2 godine. To  znači da u ovoj godini ističe vodna dozvola Preventu. Tokom 2009. Inspekcija za zaštitu okoliša izvršila je inspekcijski nadzor dva puta. Prvi put obustavlja mokri dio proizvodnje, koji je i osnovni uzročnik štetnih uticaja na okoliš. Drugi put  24.09.2009. inspekcijskim nadzorom utvrđeno je  da operator u potpunosti ne ispunjava uvjete propisane okolinskom dozvolom, a posebno mjere koje se odnose na aktivnosti vezane  za sprječavanje širenja neugodnih mirisa. Posljednjim  inspekcijskim nadzorom obavljenim 11.3.2010. utvrđeni su nedostaci vezani za  postupanje po mjerama iz okolinske dozvole i propisima iz seta  zakona o okolišu čije će otklanjanje biti naloženo posebnim rješenjem. Veterinarska inspekcija, glavni federalni veterinarski  inspektor  02.02.2010. izvršio je inspekcijski  nadzor  i utvrdio  da Prevent Leather  za svoj objekat  NEMA IZDATU  VETERINARSKO-ZDRAVSTVENU  SAGLASNOST ZA LOKACIJU, IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU  shodno članu 31 stav 1 Zakona o veterinarstvu od strane nadležnog  kantonalnog  ministarstva. PITAM  NADLEŽNE KAKO FIRMA KAO ŠTO JE PREVENT LEATHER  NEMA  VETERINARSKO-ZDRAVSTVENU DOZVOLU ZA RAD I KAKO JE UOPŠTE MOGUĆE DA  RADI? Kada je bila javna rasprava o studiji o procjeni uticaja na okoliš Spalionice,  ja sam postavila određena stručna pitanja na koja nisam dobila odgovor. Npr:

Da li je uz izrađenu studiju, koja nije bila dostupna na web stranici  i koje ni danas nema, bio dostupan izvještaj  o mjerenju kvaliteta zraka  na predviđenoj lokaciji koji se navodi u prilogu  4  i ako jeste da nam se prezentira? ODGOVORA NEMA. Svi smo upoznati  kroz informaciju za postojanje mobilne mjerne stanice koja je u Visokom bila u periodu od 6. maja do 16. juna na platou u neposrednoj blizini  zgrade civilne zaštite. U današnjoj informaciji nemamo zvaničan izvještaj mjerenja, to jest pokazatelje istih, a sve zbog toga što su mogući pokazatelji iznad dozvoljenih vrijednosti, pa nije ni čudo  što se u studiji ne nalazi taj izvještaj te me navodi na sumnju da su svi pokazatelji sakriveni namjerno od javnosti.

Pitam  nadležne kako je moguće da “Multiteh inženjering” d.o.o. Zenica, koja je radila studiju, ima izvještaj o mjerenju kvaliteta zraka, jer  kako  su mogli izmjerit ako znamo da mjerna stanica  u periodu otkad je pokrenut zahtjev za izdavanje okolišne dozvole, novembar 2010, pa do danas  nije bila u Visokom? Ili je možda bila, a da nemamo tu  informaciju? Pitam kako firma koja radi na izradi studija među  zaposlenim licima nema  inžinjera okoliša?

Analizirajući studiju dalje ne vidim nigdje procjenu uticaja na osnovu mikro i makro lokacije postrojenja  na ostale djelatnosti ovog kraja, naročito na poljoprivredu i stočarstvo.

U STUDIJI  ne vidim procjenu uticaja dioksina  i ostalih kancerogenih produkata sagorijevanja na ljude floru, faunu,tlo i vodu. Ovaj projekat spalionice  od samog početka  nije urađen po pravilima, te izražavam  sumnju o informisanosti, odnosno neinformisanosti  o samom projektu od ulagača Preventa koji, kad je dobio okolinsku dozvolu za postrojenja otpadnih voda, nije bio upoznat sa problemom neugodnih mirisa na početku svog rada. Po svoj prilici, imajući sve okolnosti u vidu, mogu slobodno reći da ne znaju ni za problem dioksina, furina, teških metala, žive, olova, kroma, arsena i berilija, kao i toksičnih plinova poput klorne i fluorne kiseline, dušikovih i sumpornih oksida  koji, osim što vrlo negativno utječu na zdravlje ljudi i životinja, destruiraju okoliš i prirodu i svi nastaju kao produkt sagorijevanja goriva organskog porijekla. Ono čega se plašim jeste da će  Prevent svojom ekonomskom moći izdejstvovati okolinsku dozvolu kao što  se uradilo i prije.

Studijom nije uzet  u obzir apsorpcioni kapacitet prirodne sredine (čl.20 Sl. novine FBiH br.19/04) i predstavljeno onečišćenje u korelaciji sa svim dosadašnjim onečišćenjima  postojeći proizvodni pogoni  autoput,  jer se na taj način mogu vidjeti  i definisati ukupne štetne posljedice na stanovništvo  i prirodu. Moram se vratiti na neugodne mirise koji potiču iz Preventa, tj. izvora  manipulacije sa čvrstim otpadom, postrojenja za tretman otpadnih voda  i ispusnog kanala otpadnih voda fabrike, isti ti mirisi nisu nikad uklonjeni .

Poseban argument protiv izgradnje spalionice imam u Zapisniku sa Javne rasprave održane  9.3.2011, gdje u izlaganju  prof.dr. Jovana Sredojevića sa Mašinskog fakulteta u Zenici KOJI ISTIčE,  citiram: ” ‘PREVENT LETAHER’  Sarajevo d.o.o. Visoko NE  ZADOVOLJAVA MINIMALNO-EKOLOŠKE UVJETE ZA GRADNJU SPALIONICE. Iznijela sam Vam jedan dio nedostataka studije, ali smatram pokušaj Preventa  da instalira spalionicu u samom centru užeg gradskog jezgra, tj. u svom krugu, dodaje još veću argumentaciju da se ne radi o projektu šireg značaja za stanovništvo općine Visoko nego o njihov EKONOMIJI.

Pričamo  o izdavanju okolinske dozvole za spalionicu a sada sam Vam navela sve dosadašnje probleme koje imamo još od početka otvaranja firme Prevent i pokazatelje da Prevent  ne poštuje Zakone naše države niti se pridržava propisanih  mjera u  pogledu  zaštite okoliša. Svi  trpimo zato što Visoko  sad nazivaju SMRDOGRADOM , turisti koji dolaze  u posjetu lokalitetu Mila, piramidama kako će se osjećati u gradu ugodnog življenja sa neugodnim mirisima a da ne govorim o ekonomskoj propasti  rada/nerada ugostiteljskih objekata, hotela, tržnih centara, bašti, prodaje i kupovine nekretnina…  jer ko to  želi  živjeti i raditi u zoni neugodnih mirisa?!

Građanima  Visokog očito je preostala samo jedna od alternativa u borbi protiv ekonomsko snažnijeg protivnika  a to je referendum na koji imaju pravo.