Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Tekst zapisnika sa Javne rasprave

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

SARAJEVO

Broj:UP-I-05/2-23-5-394/10 od 04.11.2010.godine

Visoko,09.03.2011.godine

Stručno Povjerenstvo/Komisija za ocjenu Studije o procjeni utjecaja na okoliš postrojenja za termičku obradu otpada Spalionica na lokalitetu Topuzovo polje, Visoko

Z A P I S N I K

sa Javne rasprave o Studiji o procjeni utjecaja na okoliš postrojenja za termičku obradu otpada Spalionica na lokalitetu Topuzovo polje, Visoko, investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko

Mjesto održavanja Javne rasprave: u prostorijama Osnovne škole „Kulin Ban“, Gornje Rosulje br.1, Visoko

Vrijeme i datum održavanja Javne rasprave: 09.03.2011.godine (srijeda) u 12,00 sati.

Prisutno ukupno: ____učesnika na Javnoj raspravi.

Moderator Javne rasprave: Drago Đurković, stručni savjetnik za okolinske dozvole u Sektoru za okolinske dozvole u  Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma),
  2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata i investitora),
  3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

Ad.1

Predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma,Drago Đurković, nakon pozdravnog govora, upoznao je prisutne sa zakonskom regulativom i zadacima Stručnog povjerenstva, predložio Dnevni red i ciljeve javne rasprave.Također, data je napomena da su materijali za Javnu raspravu o Studiji procjene utjecaja na okoliš investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o.Visoko, proslijeđene svim zainteresiranim relevantim institucijama, udruženjima građana,pojedincima kao i predstavnicima medija (pisanih i elektronskih medija).

Zakonski rok u kojem se mogu davati primjedbe, sugestije, mišljenja i prijedlozi u pisanoj formi je 15 dana od dana prijema preporučene pošiljke.

Materijali za Javnu raspravu bili su dostupni svim zainteresiranim relevantim institucijama, udruženjima građana te pojedincima. Do početka Javne rasprave niko se nije oglasio sa primjedbama i sugestijama.

Nakon uvodne riječi predstavnika Federalnog ministarstva okoliša i turizma, pozvani su predstavnici investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko, predstavnik „MULTITEH inženjering“ d.o.o. Zenica, predstavnik talijanske kompanije „BRU.IMPIANTI group srl“, zatim članovi Povjerenstva koji su radili na izradi Studije o procjeni utjecaja na okoliš, da daju stručno i naučno  obrazloženje o mogućem štetnom utjecaju na okoliš Spalionice na lokalitetu Topuzovo polje, Visoko, investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko.

Ad.2

Prof.dr. Jovan Sredojević, sa Mašinskog fakulteta u Zenici, stručnjak za oblast upravljanja otpadom, izlagao je o zakonskoj proceduri izdavanja okolinske dozvole, o toku izrade Studije o procjeni utjecaja na okoliš za investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko,te istakao da investitor  „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko, ne zadovoljava minimalno-ekološke uvjete za gradnju Spalionice.

Selma Mašnić, predstavnik investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko, u uvodnom dijelu upoznala je prisutne o samom investitoru „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko, njegovim referencama, a zatim je obrazložila  projekat  putem video prezentacije. Istakla je, da je  cilj ovog projekta spaljivanje otpada i njegovo pretvaranje u energiju.

Mustafa Babić,predstavnik „MULTITEH inženjering“ d.o.o. Zenica, vođa tima za izradu Studije o procjeni utjecaja na okoliš angažovanog od strane investitora, istakao je da se Studija zasniva na Pravilniku o spalionicama. Studija govori o organskom otpadu animalnog porijekla, a ne o komunalnom otpadu kako se želi predstaviti u javnosti. Stručno obrazlažući sam projekat izgradnje Spalionice također je istakao da postoji štetni utjecaj na zrak ali ne i na vodu, da se ne radi o pravom otpadu nego o energentu. Procjenjuje se da će otpada dnevno biti od 20 do 25 tona sa pretpostavkom njegovog povećanja za još 10%.Očekuje se da će šljake biti od 7% do 12%, jer se mokri otpad melje i suši.

Predstavnik talijanske kompanije „BRU.IMPIANTI group srl“, istakao je da se ova firma bavi tehnologijom spaljivanja otpada još od 1960.godine. Bave se  proizvodnjom uređaja za spaljivanje bolničkog i komunalnog otpada. Imajući u vidu pozitivna iskustva u SSSR, na Bliskom istoku i u Švicarskoj, prezentirali su prisutnima na javnoj raspravi svoja iskustva o postrojenjima spalionice jednog hotela u Švicarskoj,poznato svjetsko skijalište „St. Moritz“, nadajući se da će takvo pozitivno iskustvo biti primjenjeno i za Spalonicu u Visokom.

Kasema Ćatović,član Povjerenstva i predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma, dala je pojašnjenje pravne regulative vezano za izdavanje okolinskih dozvola, kao i postupak izdavanja okolinske dozvole.

Diskusija i pitanja prisutnih na Javnoj raspravi „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko

Ad.3

 

Edin Islamović, predstavnik udruženja „Damar Omladine“ Visoko, postavio je pitanje: Šta će nam Spalionica donijeti? Ima li rente? Spalionica treba da ima uposlenih maksimalno 20 radnika. Radi se o organskoj Spalionici koja je opasna i štetna, pozivajući se na analize iz Hrvatske o njenom štetnom utjecaju na zdravlje ljudi i okoliš.

Dinka Omanović, Vjećnica Općinskog Vijeća Visoko,postavlja pitanje da li investitor ima stav Općinskog Vijeća Visoko a na tome insistira jer nijedan vijećnik nije dobio zvanično poziv za javnu raspravu niti  CD sa studijom a poučena lošim iskustvom kod dobivanja okolinske dozvole za postrojenje u Preventu  to iznosi jer isti nije ispoštovao ni tu dobivenu dozvolu. Da li je bila izrađena  prethodna Studija o  utjecaju na okoliš, te smatra da Spalionica uništava močvarno zemljište i  tok rijeke. Postavlja pitanje da li postoji izvještaj o mjerenju kvalitete zraka, da li ga ima i u Studiji./prilog 4 kojeg nema/.

N.N.(nije se predstavio),smatra da je Spalionica štetna jer se Visoko nalazi u kotlini. Koliko spalionica obuhvata teritotrije općine Visoko i zašto se ista ne gradi u Sarajevu?

Adnan Mević, sekretar Udruženja „Damar Omladine“ Visoko,pita se da li je Prevent upoznat da se čestice talože u tok rijeke u dužini od 10 km. Spaljivanjem otpada nastaju čestice koje su opasne, kancerogene i utiču na reprodukciju. Koliko se misli ulagati u Spalionicu?

Odgovor investitora- u prvoj fazi 6 miliona maraka a onda 4 miliona maraka  u postrojenje.

Prevent se zakonski obavezao da će riješiti problem neugodnog mirisa od sumpora za prvu godinu dana svog rada ali  a to nije ispoštovano ni do danas.

Sabahudin Muzaferija,predstavnik MZ Arnautovići, postavlja pitanje da li se Spalionica može graditi u kotlini. Ko će kontrolisati Prevent?, te generalno ima zamjerku na lokalitet gradnje Spalionice.

Sabahudin Čehajić, Vijećnik Općine Visoko, ima zamjerku na prostor održane javne rasprave. Smatra da je prostor neuslovan za organizaciju jednog ovako ozbiljnog okupljanja građana, bez adekvatnog razglasa i drugih tehničkih detalja .Zatim traži konstantno mjerenje vode i zraka od štetnog utjecaja emisije ćestica iz spalionice. Postavlja pitanje šta čini Federalno ministarstvo okoliša i turizma zbog neprijatnog mirisa koji se osjeti od sumpora. Spalionica da, ali bez štetnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.

Šukrija Alajbegović,predstavnik MZ Rosulje, smatra da će Spalionica biti za cijelo područje BIH.

Predstavnik osnovne škole „Kulin ban“, svojim pismom i parolama izrazili su stav djece protiv Saplionice u Visokom.

Nejra Tatar, ko vrši monitoring emisije zraka? Da li postoji zakonska osnova za kazne u slučaju prevelike emisije štetnih čestica iz spalionice?Da li se odstupa od zakona za emisiju zraka?

Salim Spahić, postavlja pitanje ima li propisanih normi za zabranu emisije zraka?, te Koliko se jedno malo mjesto može izložiti opasnosti?

dipl.ing.Elvedin Šabanović, traži da li se može propisati  monitoring zraka. Monitoring kvaliteta zraka pokazao je veliki nesrazmjer u pogledu emisije u  zrak. Obzirom da se prostor za gradnju postrojenja za termičku obradu otpada –spalionice u „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko,nalazi unutar postojeće industrijske zone locirane sjeverno od uže gradske jezgre, uz lijevu obalu rijeke Bosne.Na lokaciji „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko,vršen je monitoring kvalitete zraka te je evidentiran kvalitet zraka na ovom prostoru prije izgradnje budućeg postrojenja za termičku obradu otpada-spalionice. Rezultati mjerenja kvalitete zraka nisu pokazali odstupanja izmjerenih prosječnih koncentracija polutanata od graničnih vrijednosti propisanih Federalnim zakonom o zaštiti zraka i Pravilnikom o kvaliteti zraka. Također, postavlja pitanje zašto je u prijedlogu Studije izostavljen prilog br.4 koji sadrži Izvještaj o mjerenju kvalitete zraka urađen za ove potrebe. Umjesto toga zaključci se temelje na dokumentima čija starost prelazi 20 godina.

Koliki je zakonski rok za izdavanje okolinske dozvole?

Edin Islamović,predstavnik Udruženja „Damar Omladine“ Visoko,primjedba da Studija nije dostupna na web stranici ministarstva.

Adnan Mević,predstavnik Udruženja „Damar Omladine“ Visoko, postavlja pitanje zašto spaljivati otpad a ne reciklirati?

Mustafa Alibegović, izražava svoj stav protiv Spalionice i postavlja pitanje ko osim Preventa snosi odgovornost za Spalionicu?

Sabina  Brajanović, predstavnik udruženja „Ekoviking“ Visoko,postavlja pitanje da li spalionica ispušta dioksin. Kako se teški metali odstranjuju iz organizma, te konstatuje da spalionice izazivaju maligna oboljenja.

Amina Čakalović, udruženje „Damar Omladine“ Visoko,postavlja pitanje zašto upoređivati spalionice u Švicarskoj i kod nas?

Merim Trako,predstavnik Konjičkog kluba Visoko,postavlja pitanje kaznenih odredbi u koliko neko prekrši zakon.

Nerma Trako, izražava zabrinutost  za moguća oboljenja djece i njihove budućnosti sutra.

Adnan Mević kao i predstavnici udruženja  „Damar Omladine“ Visoko, demonstrativno napuštaju javnu raspravu istakavši da Spalionica nije potrebna Visokom, odnosno građani je neće.Ovim žele skrenuti pažnju javnosti na važnost ovog problema,kao i da bi osim građana općine Visoko i vlasti trebale da reaguju, te da ne dozvole izgradnju ovog postrojenja.

Goran Čakić, postavlja pitanje da li Visoko ima hroma? Da li je u Studiji uzet turbulentni promet zraka od auto puta. Također je skrenuo pažnju da se uzme u obzir debljina zraka.

Emina Sarač,inspektorica općine Visoko, postavlja pitanje da li Spalionica ostavlja sulfide, purane,dioksine i teške metale?

Završnu riječ na Javnoj raspravi uzeo je i direktor „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko gospodin Adnan Smailbegović, koji je istakao da se u svijetu ova vrsta otpada koristi u industriji kao repromaterijal. „Prevent Leather Sarajevo“d.o.o. Visoko pokušava naći najbolje rješenje za otpad i smatra da je ova spalionica optimalno rješenje. Zatim dalje predlaže da se postavi pano na vidno mjesto gdje bi se vršilo stalno mjerenje emisije zraka. Istakao je da „Prevent Leather Sarajevo“d.o.o. Visoko nije znao za problem mirisa na početku svoga rada kao i da o tome niko nije znao. Problem se javio nekoliko godina kasnije i čini se sve da se taj problem otkloni. „Prevent Leather Sarajevo“d.o.o. Visoko je uložio znatna sredstva za zaštitu okoliša i krajem godine se očekuje smanjenje koncentracije neugodnog mirisa.

Nakon diskusije i postavljenih pitanja od strane navedenih učesnika Javne rasprave, odgovori na određena postavljena pitanja dati su odmah, odgovori na stručna pitanja na koja se nije moglo odmah odgovoriti biti će obrađeni u samoj Studiji o procjeni utjecaja na okoliš postrojenja za termičku obradu otpada Spalionica na lokalitetu Topuzovo polje, Visoko. Učesnicima Javne rasprave skrenuta je pažnja da svoje primjedbe i sugestije i dalje mogu dostavljati u pisanoj  ili elektronskoj formi na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma Sarajevo, radi analize istih i eventualnog ugrađivanja u Studiju o procjeni utjecaja na okoliš postrojenja za termičku obradu otpada Spalionica na lokalitetu Topuzovo polje, Visoko, investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko.

U Javnoj raspravi aktivno učestvovalo  28 učesnika ( prilog zapisnika: Lista učesnika).

Javna rasprava je završena u 15 sati i 15 minuta.

ZAPISNIK SAČINILA

Edina Đonko