Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kažem „DA“ za spalionicu, ali samo uz ozbiljnu doradu studije uticaja na okoliš u sljedećih 120 dana

Prostor za gradnju budućeg Postrojenja za termičku obradu otpada – spalionice u “Prevent leather Sarajevo” d.o.o. Visoko, nalazi se unutar postojeće industrijske zone locirane sjeverno od uže gradske jezgre, uz lijevu obalu rijeke Bosne. Monitoring kvaliteta zraka pokazao je veliki nesrazmjer u pogledu emisije u zrak. U 1989.g. napravljen je katastar zagađivača zraka na području općine Visoko, koji je pokazao da je emisija štetnih materija sa područja općine ispod prosjeka u Bosni i Hercegovini. Kvalitet zraka u godini kada je rađen monitoring bio je klase 3, sa koncentracijom SO2 u dimu među najvećim u Bosni i Hercegovini. Čitavo područje  bilo je opterećeno visokom koncentracijom kadmija u taložnom prahu i policikličnih aromatskih ugljikovodika (PAU) u lebdećim česticama, dok se 80% padavina svrstavalo u kisele kiše. Ovakav nesrazmjer između lokalne emisije i kvalitete zraka posljedica je specifičnih orografskih i klimatskih uvjeta, te blizine velikih zagađivača. Iz toga se moglo zaključiti da glavnina zagađenja u općini Visoko dolazi iz drugih sredina. Na lokaciji “Prevent leather Sarajevo” d.o.o. Visoko, vršen je monitoring kvalitete zraka te je evidentiran kvalitet zraka na ovom prostoru prije izgradnje budućeg Postrojenja za termičku obradu otpada – spalionice .

Rezultati mjerenja kvaliteta zraka nisu pokazali odstupanja izmjerenih prosječnih koncentracija polutanata od graničnih vrijednosti propisanih Federalnim Zakonom o zaštiti zraka i Pravilnikom o kvaliteti zraka. Usporedbom rezultata sa mjernim stanicama u Sarajevu i Kaknju u istom razdoblju može se utvrditi da je kvalitet zraka u promatranom periodu bio nešto bolji u Visokom. Međutim, vidljivo je prisutan trend zavisnosti sa stanjem kvaliteta zraka sa rezultatima koje bilježi mjerna stanica u Kaknju. Stoga se može zaključiti da i danas najveći dio zagađenja prisutan u Visokom nije lokalnog karaktera već dolazi iz susjednih općina. Ovo je kratka ocjena trenutnog stanja kada je u pitanju monitoring kvaliteta zraka u Visokom, uključujući i navedenu lokaciju izgradnje planiranog postrojenja prema prijedlogu Studije o kojem se danas vodila javna rasprava u jednoj od visočkih osnovnih škola. Zašto je onda u pomenutom prijedlogu Studije izostavljen Prilog br.4 koji sadrži Izvještaj o mjerenju kvaliteta zraka urađen za ove potrebe. Umjesto toga zaključci se temelje na dokumentima čija starost prelazi 20 godina. Njega u Studiji nema, ali se zato mogla čuti tvrdnja da dokument ipak postoji i da je predat nadležnim federalnim organima, te iz tog razloga i nije dostupan javnosti.

O ovome je i sam predstavnik Federalnog ministarstva na današnjoj raspravi demantirao, tvrdeći prema ulagaču da pomenuti izvještaj ne smije imati status „tajnosti“, ali je čak i on (op.a.ona) nažalost, ostao nedorečen? Zašto? Ako se ovaj problem posmatra sa aspekta poboljšanja socijalnog momenta i novih radnih mjesta u skorijoj budućnosti, te značajnim dijelom sa stanovišta vječito neriješenog pitanja zbrinjavanja organskog otpada uopće na teritoriji općine, onda je zaista potrebno doraditi Studiju kako bi ona dobila potrebnu saglasnost nadležnih federalnih organa u ovoj oblasti. Podsjećanja radi, u okviru postupka ocjene Studije Federalno ministarstvo može zahtijevati ispravku studije i potom njenu konačnu predaju, odobriti je, ili odbaciti ukoliko se utvrdi da projekat nije u skladu sa planovima zaštite okoliša na državnom i/ili lokalnom nivou.  Svakako, sve čestitke za dobru prethodnu pripremu, iskazani visok stepen ekološke svijesti, i sva današnja nastojanja jednog broja mladih ljudi, naročito iz nevladine organizacije “Damar omladine” iz Visokog. Ovo je samo kratki osvrt u pravom trenutku na današnju javnu raspravu, o čijoj organizaciji i vođenju neću čak niti komentirati bilo šta. Oni koji su prisustvovali, sve su vidjeli. Pametnom je i jedna dosta. Detaljnije analize su svakako potrebne da bi se studioznije govorilo o problemu. Ali, o tome će biti priče svakako za vremenski period u  sljedećih 3 mjeseca.