Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

SAN: Odo­vić i Ištuk su ne­kad bi­li “Za­na­tli­je”

altFu­dbal­ski klub “Za­na­tli­ja” iz Vi­so­kog osno­van je 1973. go­di­ne, a u po­čet­ku je no­sio ime FK “Pri­je­ko”. Ovaj spor­tski ko­le­ktiv nas­tu­pao je go­di­na­ma  i os­ta­vio tra­ga u ni­žim ran­go­vi­ma ta­kmi­če­nja, ali i bio mjes­to gdje su prve fu­dbal­ske ko­ra­ke pra­vi­li igra­či ko­ji će ka­sni­je os­tva­ri­ti za­vi­dne spor­tske ka­ri­je­re. Izme­đu os­ta­lih bo­je “ne­bes­kopla­vih” bra­ni­li su Esmir Dža­fić – biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vac BiH, Ivo Ištuk – is­ta­knu­ti bh. struč­njak i tre­ner Ši­ro­kog Bri­je­ga, za­tim ne­ka­daš­nji igrač Že­lje­zni­ča­ra Mi­lo­mir Odo­vić, ali mno­gi i dru­gi. U ra­tnom pe­ri­odu Za­na­tli­je su pri­mo­ra­ne  pre­ki­nuti svoj rad, da bi se na­kon ra­ta opet po­če­li ta­kmi­či­ti ali pod izmi­je­nje­nim ime­nom: NK “Vi­so­ko”.

Gos­ti kod Fe­ner­ba­hčea

Pri­je dvi­je go­di­ne klub su pre­uze­li no­vi, mla­di i am­bi­cio­zni lju­di, sa na­mje­rom da Za­na­tli­ja­ma vra­te ne­ka­daš­nji sjaj. Klub po­no­vo do­bi­ja svo­je na­da­le­ko pre­po­zna­tlji­vo ime, a en­tu­zi­jas­ti na če­lu sa pred­sje­dni­kom klu­ba Mu­ha­me­dom Hu­si­ćem, me­na­dže­rom Mir­zom La­le­to­vi­ćem, Dže­na­nom Pa­olom Ta­hma­zom i Slo­bo­da­nom Ko­ko­ru­šem stva­ra­ju eki­pu za bo­lje su­tra vi­so­čkog fu­dba­la.

U krat­kom ro­ku Za­na­tli­je su dva pu­ta bi­li gos­ti za­gre­ba­čkog Di­na­ma, a us­ko­ro će pu­to­va­ti i u Is­tan­bul, na po­ziv sla­vne tur­ske eki­pe Fe­ner­ba­hčea. Za­na­tli­je čes­to, po­red no­go­me­tnih akti­vnos­ti, učes­tvu­ju i u mno­go­broj­nim hu­ma­ni­tar­nim akci­ja­ma. Dru­že se i pu­tu­ju za­je­dno, a naj­dra­že im je ka­da or­ga­ni­zo­va­no kre­nu bo­driti fu­dbal­sku re­pre­zen­ta­ci­ju BiH na gos­to­va­nji­ma, kao što je bio slu­čaj pro­tiv Al­ba­ni­je u Ti­ra­ni.

„Ne­bes­kopla­va noć”

Kru­na do­sa­daš­njeg ra­da je ne­da­vno održa­na “Ne­bes­kopla­va noć” na ko­joj su oku­pi­li sve po­zna­ti­je li­čnos­ti iz Vi­so­kog i re­gi­je; ka­ko spor­tis­te, ta­ko i lju­de iz po­li­ti­ke, kul­tu­re, es­tra­de… Broj­ni spo­no­zo­ri, kao što je bi­zni­smen Ha­lim Zu­kić, uz mno­ge me­dij­ske ku­će, pre­po­zna­li su ci­lje­ve ove am­bi­cio­zne eki­pe, že­ljne us­pje­ha i ve­li­kih re­zul­ta­ta. A cilj je ja­san. Vi­so­čka eki­pa že­li od te­re­na na ko­jem tre­nu­tno igra na­pra­vi­ti mo­de­ran spor­tski cen­tar, sa ra­znim sa­drža­ji­ma, plas­ti­čnom tra­vom, na ko­jem će po­no­vo ras­ti ta­len­ti ko­ji će sla­vu  FK”Za­na­tli­ja” i Vi­so­kog pro­ni­je­ti ši­rom svi­je­ta. A za os­tva­re­nje ci­lja po­tre­bna je i po­drška lo­kal­ne za­je­dni­ce, ali i spon­zo­ra. Sve s ci­ljem da i Vi­so­ko do­bi­je spor­tski cen­tar na ko­jem će se mla­di oku­plja­ti, tre­ni­ra­ti i na taj na­čin bi­ti sklo­nje­ni od po­ro­ka uli­ce.

Po­mo­ćni te­ren sta­di­ona “Lu­ke” u Vi­so­kom će us­ko­ro bi­ti pre­svu­če­n u je­dno no­vo, lje­pše ru­ho. Dže­nan Ta­hmaz sa sa­ra­dni­ci­ma izra­zio je za­do­volj­stvo pri­sus­tvom Men­su­ra Ja­šar­spa­hi­ća, na­čel­ni­ka Ka­knja, na “Ne­bes­kopla­voj no­ći”. Ja­šar­spa­hić je do­šao sa kra­va­tom  Za­na­tli­je i po­brao apla­uz svih pri­su­tnih. Po­hva­le idu i na ra­čun Adna­na Ja­šar­spa­hi­ća, Ke­ma­la Ahme­to­vi­ća, Da­ri­ja Bo­ži­ća i dru­gih no­vi­na­ra iz Vi­so­kog ko­ji su pe­rom i obje­kti­vom bi­lje­ži­li akti­vnos­ti FK “Za­na­tli­ja”.