Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vanredna pressica: Sumpor-dioksid iznad graničnih vrijednosti, katastrofalno stanje u pogledu čistoće kakanjskih saobraćajnica

altAktuelna stalna prekoračenja graničnih vrijednosti koncentracije sumpor-dioksida u zraku na osnovu čega je Operativni štab Općine Kakanj 14. januara 2011. godine proglasio epizodu pripravnosti, te katastrofalno stanje u pogledu čistoće kakanjskih saobraćajnica, bile su teme vanredne press konferencije koja je upriličena u uredu općinskog načelnika Mensura Jašarspahića Surija.

Detaljnije informacije : Epizoda pripravnosti i dalje na snazi!!!

Epizoda pripravnosti koju je, u petak 14. januara 2011. godine, proglasio Operativni štab Općine Kakanj, zbog prekoračenja graničnih  vrijednosti sumpor-dioksida, i dalje je na snazi. Epizoda pripravnosti je proglašena u periodu kada je Federalni hidrometeorološki zavod proglasio stabilnu vremensku situaciju karakterističnu po sporom pomjeranju atmosferskog pritiska, slabom vjetru i pojačanoj temperaturnoj inverziji koja bi se mogla zadržati u narednih 48 sati.

Operativni štab kojim rukovodi općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri apeluje na rizične grupe stanovništva općine Kakanj da smanje kretanje na najmanju moguću mjeru, da izbjegavaju duži boravak i kretanje na otvorenom prostoru, posebno u blizini saobraćajnica, na vozače apeluje da smanje korištenje privatnih automobila, te preporučuje da se smanje emisije iz proizvodnih postrojenja, ložišta i ostalih izvora.

 

Proglašavanje pripravnosti znači prvi stepen aktivnosti sa ciljem zaštite zdravlja stanovništva. Prema podacima mobilne monitoring stanice Općine Kakanj, za proglašenje drugog i trećeg stepena, tj. upozorenja i uzbune, trenutno nema osnova.

 

No, i da postoje uslovi za proglašenje epizode upozorenja ili uzbune, Općina Kakanj ne može reagirati jer Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti na području ZDK definiše obavezu mjerenja na više mjernih mjesta.

 

Naime, za poduzimanje mjera potrebni su  i podaci sa stanice za mjerenje kvaliteta zraka koja je u vlasništvu Termoelektrane Kakanj, ili neke druge monitoring stanice, kako bi se dobili podaci sa dva mjerna mjesta što je dovoljno za poduzimanje određenih aktivnosti.

 

Na traženje informacije o razlozima nefunkcionisanja stanice koja se nalazi na lokalitetu Doma kulture u Kaknju, iz Termoelektrane Kakanj polovinom  oktobra je stigla  obavijest da, zbog kvara, analizator mjerenja koncentracije SO2 nije u fukciji od 27.6.2010. godine, te da je u toku isporuka nove opreme za monitoring sistem u TE Kakanj.

 

„U cilju maksimalno mogućeg skraćenja perioda čekanja na raspoloživost mjerne opreme u budućim kontaktima sa izvođačima radova ćemo pokušati uticati da se najprije izvrši isporuka i montiranje mjernih analizatora za mjerenje koncentracija SO2 i NO2“, kaže se u odgovoru Termoelektrane Kakanj koji je stigao 14. oktobra 2010. godine.

 

 

Od 14. oktobra do 27. decembra 2010. godine Općina od Termoelektrane Kakanj nije dobila nikakve informacije. Da problem bude veći, Termoelektrana od 29. novembra 2010. godine ne dostavlja podatke ni za lebdeće čestice.

 

Iz Općine je 27. decembra 2010. godine ponovo upućena urgencija sa potpisom načelnika Jašarspahića kojom se traži informacija kada će oprema za mjerenje zagađujućih materija biti stavljena u funkciju i kada se realno može očekivati dostavljanje podataka nadležnoj općinskoj službi kako bi Općina Kakanj mogla provoditi Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

 

Iz Termoelektrane Kakanj stigao je odgovor:

 

“U vezi predmetnog dopisa obavještavamo Vas da se aktivnosti na zamjeni opreme na stanici za praćenje kvaliteta zraka na lokaciji Doma kulture odvijaju prema ugovorenoj dinamici. S tim u vezi sasvim je izvjesno da ćemo još tokom mjeseca januara biti u mogućnosti da Vam dostavljamo podatke o kvaliteti zraka izmjerenoj na navedenoj stanici. Ujedno, ovom prilikom se obavezujemo da ćemo Vas do 20.1.2011. godine obavijestiti o terminu puštanja stanice u rad”.

 

U situaciji kada Općina nema na raspolaganju još jednu mjernu stanicu, a evidentan je porast koncentracije zagađujućih materija u periodu uspostave stabilne vremenske situacije, općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri uputit će Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK urgenciju kojom se traži ustupanje monitoring stanice u vlasništvu Ministarstva kako bi Općina imala podatke sa dva mjerna mjesta.

 

Ukoliko vrijednosti sumpor-dioksida i dalje budu rasle u periodu stabilne vremenske situacije, u slučaju da se steknu uslovi propisani Planom interventnih mjera kojeg je usvojila Vlada ZDK, na osnovu mjerenja dvije mobilne monitoring stanice bit će moguće proglasiti epizodu upozorenja ili uzbune.

 

Upozorenje se proglašava kada se na svim mjernim mjestima utvrde pragovi upozorenja čije su vrijednosti za 20 % niže od vrijednosti pragova uzbune, a pri tome se i dalje, u narednih 24 sata, očekuje nastavak stabilne vremenske situacije koja pogoduje kumuliranju zagađujućih materija u zraku.

 

Izdvajamo  nekoliko mjera koje se poduzimaju u slučaju proglašenje epizode

 

„Upozorenje“: – upozoravanje rizičnih grupa stanovništva; – zabrana kretanja automobila koji nemaju katalizator; – privremeno ograničenje korištenja čvrstog goriva i težih lož-ulja i privremeni prelazak rada industrijskih i drugih objekata na alternativnu vrstu goriva, koje je ekološki prihvatljivije.

 

Uzbuna se proglašava kada su izmjerene koncentracije na svim mjernim mjestima veće ili jednake pragovima uzbune za bilo koju zagađujuću materiju u zraku iz Tabele koja je naznačene u Planu i kada se u narednih 48 sati očekuje stabilna vremenska situacija.

 

 

Izdvajamo nekoliko mjera koje se poduzimaju u slučaju proglašenja epizode „Uzbuna“:

 

– Privremeno ograničenje upotrebe motornih vozila (sistem „par“-„nepar“); – ograničenje rada određenih proizvodnih procesa, kotlovnica i sl; – ograničenje korištenja određenih vrsta sirovina i goriva radi smanjenja emisije štetnih materija; – zabrana rada industrijskih i drugih objekata koji u tehnološkom procesu koriste čvrsto gorivo i teža lož-ulja.

 

U primjeni Plana obavezno učestvuju pravna i fizička lica koja u obavljanju svoje djelatnosti imaju emisije zagađujućih materija u zrak: industrijska postrojenja, privredna i uslužna preduzeća, preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, vlasnici ložišnih instalacija bez obzira na djelatnost, preduzeća koja se bave prijevozom građana i roba, vlasnici automobila.

 

Važno je naglasiti da Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti na području ZDK kojeg je usvojila Vlada ZDK ne definiše sankcije protiv zagađivača, nego govori o potrebi uspostave savjesnog odnosa zagađivača koji bi u alarmantnim situacijama trebali provoditi upute općinskih operativnih štabova. Međutim, to ne znači da nema kontrole nad radom zagađivača. Kontrolu poštivanja odredbi seta okolišnih zakona provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove koja ima nadležnost da kontroliše rad velih privrednih subjekata koji su i najveći zagađivači.

 

Press služba Općine Kakanj