Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reagovanje Lejle Spaho na intervju Suada Šahinovića

altU cilju istinitog  informisanja korisnika Vašeg portala a i same javnosti želim da odgovorim na netačne izjave Suada Šahinovića povodom događanja u Slobodnoj zoni Visoko:

  1. Na osnovu  Zaključka Općinskog  suda u  Visokom  od 14.05. 2009. godine   sudskom  vještaku  je  naloženo da sačini nalaz u kom će  iskazati vrijednost  nepokretnosti označene kao k.č. 779/5, 779/6  i  779/1 iz ZK uloška 216 u vlasništvu DD T.I „Vitex“.
  2. Kao  prilog  zaključku  sud  dostavlja  kao  dokaz  sudskom  vještaku Zemljišnoknjižni izvadak   u kom se gore pomenute parcele pod brojem 57, 76 i 77  u „A“ Popisnom listu vode  kao  „njiva 3. klase“  (prilog odgovora).
  3. Dakle, gospodin Šahinović  bi trebao da zna da Zemljišnoknjižni ured općinskog suda, a ne sudski vještak, „zavodi“ koja parcela pripada kojoj kulturi.
  4. Nalaz sam uradila  u skladu sa Zaključkom  Općinskog suda u Visokom i dostavljenim dokazima od strane suda.
  5. Na ročištu zakazanom radi određivanja vrijednosti nekretnine predstavnik „Vitex“-a  gosp. Suad Šahinović nije imao primjedbi  na  nalaz, gdje  je  isti dobio  u zakonskom roku prije održavanja rasprave. Prema tome, isti  je bio saglasan sa procjenom sudskog vještaka, nije postavljao  pitanja u vezi pojašnjenja  nalaza a niti je imao prigovara  na moj nalaz .
  6. Sudski vještak  je  radio  u  skladu  sa  pravilima struke, dostavljenih dokaza i naloga  suda, stoga  je veoma nekorektno  optuživati sudskog vještaka   za „nekorektni i neprofesionalni odnos“ .   „Strava i užas“ je da gospodin Šahinović , u Zemljišnoknjižnom uredu općinskog suda u Visokom za parcelu koja je asfaltirana kako tvrdi prije 26 godina, nije prije  reagovao, jer za privatizaciju preduzeća i  druge  radnje kao što je prodaja zemljišta, potrebno je  pribaviti potrebnu dokumentaciju o izgrađenim objektima na parcelama  nad kojim je  vlasnik

       „Vitex“d.d. Visoko.

Na kraju bilo bi  jako  korisno da  gos. Šahinović  da pojašnjenje  radnicima „Vitex“-a i građanima općine  Visoko kako je došlo do ove  situacije:

v     Kako  su se mogle cijepati navedene parcele i prodavati iste  kada je na njima već bila zabilježba;

v     Zašto nije prigovarao  na ročištu kada je na to imao  pravo;

v     Da objasni  zašto je pokrenuta krivična prijava protiv njega  po pitanju zloupotrebe ovlasti u privrednom poslovanju, sklapanju štetnih ugovora, utaje poreza, te  zloupotrebe položaja i ovlasti,

v     Da objasni na koji  način  je  izvršio gotovinsko plaćanje u iznosu od  78 520,51 KM na ime sudskog izvršenja i otkud tolika gotovina u kasi „Vitex“-

altDo sada nisam  imala  potrebu za  ovakvim načinom iznošenja svojih stavova i mišljenja, ali  ne dozvoljavam da  se iznose  laži o mom radu kao sudskog vještaka, te Vas molim da ovaj  dopis objavite  na  Vašem  portalu.

S poštovanjem!

                                                            _______________________________

                                                                Spaho Lejla, dig.

                                                                       Sudski vještak iz oblasti građevinarstva