Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kampanja dezavuisanja roditelja u OŠ”Safvet-beg Bašagić” pod nazivom “Ne damo učiteljice” nema veze sa zakonskim odlukama

altCirkus koji se desio oko konkursa u osnovnoj školi Safvet Beg Bašagić, a o kojem smo pisali ima i svoj nastavak. Politički i razni drugi pritisci sad imaju i svoj slogan “Ne damo učiteljice”!? Radi se o klasičnoj manipulaciji i djece i roditelja, suština je u zakonitosti, a ako se nekome privatno sviđa neka učiteljica, neka je privatno angažuje i neka obrazovanje njegovog djetata radi na nekom drugom mjestu, gdje se zakonitost ne mora poštovati, bar ovakva kakva je sad na nivou ZDK. Ili možda najbolja varijanta, otvoriš privatnu školu i angažuješ koga god hoćeš.

U ovoj predizbornoj kampanji pred Opšte izbore sve političke stranke/partije se pozivaju na “Zakonitost” i poštivanje zakona u BiH. Pa kad smo kod toga ostaje pomalo nejasna ova kolizija između onoga što se priča na predizbornim skupovima i onoga što se dešava u praksi. Nakon prigovora mnogih kandidata na objavljeni Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk.2010/2011 godini na osnovu kojih su primljeni oni koji nisu zadovoljavali postavljene kriterije utemeljene u zakonu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport dalo je i svoje mišljenje:

U vezi sa Vašim prigovorom, na izbor nastavnika razredne nastave u OŠ”Safvet Beg Bašagić” u Visokom, obavještavamo Vas da je inspektorica za obrazovanje, izvršila inspekcijskipregled u navedenoj školi i Rješenjem broj: 10-05-38-4505-1/10. od 26.08.2010.godine, zabranila izvršenje Odluka o prijemu kandidata koji nisu ostvarili najveći broj bodova u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK.”

M I N I S T R I C A

Zdenka Merđan

Nakon svega u listu “Naša riječ” iz Zenice trebao bi biti objavljen ponovni konkurs. U trenutku pisanja ovog teksta pomenuti broj “Naše riječi” bi trebao biti dostupan javnosti. Ponovnom raspisivanju konkursa prethodila je gore pomenuta inspekcija, a nakon toga i ODLUKA “Školskog odbora” koju također objavljujemo:

Na osnovu Rješenja inspektora za obrazovanje broj:10-05-38-4505-1/10 od 26.08., Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj:10-38-4505-2/10 od 07.09.2010.godine, te na osnovu Upozorenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj:10-38-4505-4/10 od 21.09.2010.godine, 25 sjednici održanoj 21.09.2010.godine Školski odbor OŠ”Safvet -beg Bašagić” u Visokom, donosi

                                                       O D L U K U

Član 1.

Školski odbor OŠ”Safvet-beg Bašagić” Visoko poništava dio konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2010/2011.godini, od 27.07.2010.godine objavljen u listu “Naša riječ” Zenica, pod tačkom 1,2,3,4,7 (na 7. časova), 9 (na 3. časa), 10, 15 i 16 (3 izvršioca) tačke konkursa, zbog proceduralnih grešaka.

Član 2.

Ponovni konkurs će biti objavljen u listu “Naša riječ” Zenica

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o sprovođenju iste staraće se Školski odbor OŠ”Safvet-beg Bašagić” u Visokom

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Ganić Fadila