Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konkurs za izbor i imenovanje direktora KSC “Mladost”Visoko

Na osnovu člana 24. i 33. Pravila Javne ustanove Kulturno sportski centar “Mladost” Visoko i odluke Upravnog odbora JU KSC “Mladost” Visoko, broj 01/2 49-41/10 od 27.03.2010.godine Upravni odbor raspisuje KONKURS za izbor i imenovanje direktora KSC “Mladost”Visoko. Pored općih zakonskih uvjeta kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete:

– da ima VII stepen stručne spreme

– da ima najmanje tri godine radnog iskustva na istaknutim rukovodnim poslovima

– da se ističe organizacionim i radnim sposobnostima

– da se aktivno bavio sportom ili sportskim radom

– da nije kažnjavan i da se kandidata ne vodi krivični postupak

Poželjno aktivno poznavanje jednog stranog jezika i rada na računaru.

Izbor i imenovanje direktora vrši se na period od četiri godine.

Uz prijavu sa biografijom kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (originale ili uredno ovjerene kopije) :

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci)

3. Diplomu o završenom fakultetu ( original ili ovjerenu kopiju)

4. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od tri mjeseca)

5. Uvjerenje o radnom iskustvu na istaknutim rukovodnim mjestima

6. Dokaz da se aktivno bavio sportom ili sportskim radom

Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja u javnom glasilu.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

JU KSC”Mladost” Visoko, Branilaca bb 71 300 Visoko, sa naznakom “Za Konkurs”.

Nepotpuno i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Predsjednik Upravnog odbora JU KSC “Mladost” Visoko

Sabrija Limo