Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

SAN: “Prevent” zabranio radnicima sindikat

Zva­ni­čna sta­tis­ti­ka Fe­de­ral­nog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje po­ka­zu­je da je kra­jem pro­šle go­di­ne 354.577 li­ca bi­lo evi­den­ti­ra­no kao ne­za­po­sle­no. Po is­tom izvo­ru, za­po­sle­nih je bi­lo 426.197. Čak za 53.412 oso­ba u Fe­de­ra­ci­ji je u 2009. go­di­ni pres­tao ra­dni odnos. Ma­so­vni ot­ka­zi, sma­nje­nja pla­ta, uki­da­nja na­kna­da za to­ple obro­ke i pre­voz ra­dni­ka od pro­šle go­di­ne su sve učes­ta­li­ji u FBiH. Ipak, iako se po­slo­dav­ci ugla­vnom po­zi­va­ju na eko­nom­sku kri­zu, ra­dni­ci i pred­sta­vni­ci sin­di­ka­ta sma­tra­ju da se re­ce­si­ja čes­to zlo­upo­tre­blja­va­la kao ra­zlog ba­ha­tog po­na­ša­nja pre­ma ra­dni­ci­ma.

– Ap­so­lu­tno se sla­žem s tim da su ot­ka­zi i sma­nje­nje pra­va ra­dni­ka “zbog eko­nom­ske kri­ze” sa­mo pa­ra­van za po­slo­dav­ce. Či­nje­ni­ca jes­te da je bi­lo ma­nje po­sla, ma­nje nov­ca, ma­nje po­traž­nje, ali is­to ta­ko mno­gi po­slo­dav­ci su po­zi­va­ju­ći se na kri­zu otpu­šta­li ra­dni­ke ko­ji su sa­mo ne­ko vri­je­me ra­di­li bez ika­kvih pra­va – ka­že za “San” Ra­miz Oma­no­vić, pred­sje­dnik Sin­di­ka­ta tek­sti­la, ko­že, obu­će pri i gu­me.

On ju­čer ni­je ra­spo­la­gao ta­čnim po­da­ci­ma, ali zna da je sa­mo u dru­goj po­lo­vi­ni 2009. go­di­ne u in­dus­tri­ji či­je sin­di­kal­ce on pre­dvo­di otpu­šte­no izme­đu 500 i 600 lju­di. Osim to­ga, upo­zo­ra­va i na sve češ­ću pra­ksu po­slo­da­va­ca da s ra­dni­ci­ma po­tpi­su­ju is­klju­či­vo pri­vre­me­ne ugo­vo­re o ra­du u tra­ja­nju od tri ili šest mje­se­ci, prav­da­va­ju­ći to na­vo­dno “ne­iz­vje­snim obi­mom po­sla” zbog, opet, “eko­nom­ske kri­ze”.

– Po­red ot­ka­za zbog “re­ce­si­je”, su­sre­će­mo se i sa pro­ble­mom da sin­di­kat sve češ­će ne mo­že ući u no­vi­ja pre­du­ze­ća. Je­de­nos­ta­vno ra­dni­ke po­slo­dav­ci za­pla­še ot­ka­zi­ma ako že­le da se udru­že u sin­di­kat – ka­že Oma­no­vić.

Kao pri­mjer za to on na­vo­di “Pre­vent” d.d. či­ji su ra­dni­ci bi­li spre­mni za udru­ži­va­nje u sin­di­kat, ali da su odus­ta­li zbog pri­je­tnji ot­ka­zi­ma.

 

M. Đurović

Posted in BiH