Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Proljetna čišćenja pojačavaju opasnost od požara

U narednom periodu, prilikom izvođenja proljetnih radova kao što je čišćenje šuma, čišćenje livada, spaljivanja sitnog rastinja, spaljivanje korova i slično, bit će povećana opasnost od izbijanja požara.

U cilju sprečavanja izbijanja i širenja požara prilikom izvođenja proljetnih radova, policijski službenici će, u okviru svoje nadležnosti, poduzimati preventivne i represivne mjere i radnje, te s tim u vezi građanima želimo skrenuti pažnju da se loženje vatre, spaljivanje korova, spaljivanje trave i sl. može vršiti samo na propisno utvrđen način i na propisno utvrđenim mjestima, u skladu sa članom 6. Zakona o šumama (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 20/02), a spaljivanje i loženje u većem obimu moguće je vršiti isključivo uz prethodnu najavu najbližoj vatrogasnoj jedinici, u skladu sa općinskim odlukama kojima je regulisana zaštite od požara.

Nepridržavanje navedenih mjera, kao i nepropisno, nestručno i nesavjesno izvođenje proljetnih radova koji mogu prouzrokovati požar sa štetom i posljedicama od požara, predstavlja prekršaj u skladu sa članom 72. stav 1. tačka 2. Zakona o šumama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/02), a u vezi sa članom 6. istog Zakona.

Građanin koji primjeti požar dužan ga je ugasiti ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. Ako nije u mogućnosti ugasiti požar, dužan je o požaru obavijestiti najbližu vatrogasnu jedinicu na telefon 123, odnosno Policijsku stanicu na telefon 122 ili općinsku službu civilne zaštite. Svaki pojedinac koji ne postupi po navedenoj uputi snosit će prekršajnu odgovornost  u skladu sa članom 81. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti od požara Zeničko-dobojskog kantona, a u vezi sa članom 7. stav 3. i članom 54. istog Zakona.

Za sve učinjene prekršaje u vezi sa gore navedenim policijski službenici će sačinjavati službene zabilješke, prikupljati potrebne podatke i podnositi zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka.

 

Odsjek za odnose s javnošću