Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

CIK donio odluke o sukobu interesa i odredio kazne političkim strankama

Centralna izborna komisija BiH (CIK) je danas rješavajući u predmetima iz sukoba interesa donijela četiri odluke kojim se utvrđuje kršenje zakona i izriču sankcije. Sankcije su izrečene Muharemu Hadžiću, Amili Hodžić, Marinu Ivaniševiću i Matiji Lučić.

Muharemu Hadžiću je zbog istovremenog obavljanja dužnosti vijećnika u OV
Živinice i funkcije predsjednika Nadzornog odbora preduzeća “Konjuh” d.d.
Živinice, koje je sklapalo ugovore u vrijednosti većoj od 5.000 KM godišnje
s organima koji se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou vlasti
izrečena sankcija nepodobnosti za kandidiranje za bilo koju funkciju
izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od
četiri godine nakon počinjenog prekršaja i kazna od 1.000 KM.

Amili Hodžić je zbog obavljanja funkcije vijećnika u OV Visoko, dok
istovremeno bliski srodnik, suprug, obavlja funkciju ovlaštene osobe,
direktora, JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, izrečena sankcija
nepodobnosti za kandidiranje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika,
nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon
počinjenog prekršaja i kazna od 1.000 KM.

Marinu Ivaniševiću je zbog istovremenog obavljanja funkcije vijećnika u OV
Novo Sarajevo i u Gradskom vijeću Grada Sarajeva i funkcije direktora
preduzeća “Revicon” d.o.o. Sarajevo, koje je sklapalo ugovore vrijednosti
veće od 5.000 KM godišnje s organima koji se finansiraju iz budžeta na bilo
kojem nivou vlasti, izrečena sankcija nepodobnosti za kandidiranje za bilo
koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika
u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja i kazna od 5.000 KM.

Matiji Lučiću je zbog istovremenog obavljanja funkcije vijećnika u OV Jajce
i funkcije predsjednika Nadzornog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o.
Jajce izrečena  sankcija nepodobnosti za kandidiranje za bilo koju funkciju
izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od
četiri godine nakon počinjenog prekršaja.

Centralna izborna komisija BiH je  danas u skladu sa Zakonom o finansiranju
političkih stranaka, a na osnovu izvještaja o izvršenoj reviziji
finansijskih izvještaja za 2007., sljedećim političkim strankama izrekla
novčane sankcije: Bosanskohercegovačka podrinjska narodna stranka (670 KM) –
odgovorna je što je u 2007. po osnovu korištenja poslovnog prostora bez
naknade prekoračila limit na visinu priloga, zbog čega joj se izriče  kazna
od 470 i što je primila zabranjeni prilog od 150 KM, zbog čega joj se izriče
kazna od 200 KM; Hrvatska stranka prava BiH “Ðapić-Dr.Jurišić” (500 KM)
odgovorna je što u izvještaju za 2007. nije popunila sve obrasce u skladu sa
zakonom.

Narodna demokratska stranka (5.500 KM) odgovorna je što je u 2007. primila prilog od pravnog subjekta iz inostranstva u iznosu većem od dozvoljenog, zbog čega joj se izriče  kazna od 4.800 KM, što nije u godišnjem
finansijskom izvještaju iskazala prilog od Penzionerske stranke Grčke od
1.000 KM, zbog čega joj se izriče  kazna od 200 KM, što nije iskazala
devizni račun otvoren kod NLB Razvojne banke, što je godišnji finansijski
izvještaj dostavila nakon zakonom propisanog roka, te što je ukupne rashode na nivou stranke iskazala u manjem iznosu, zbog čega joj se izriče kazna od 500 KM.

Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD – Milorad Dodik (3.500 KM)
odgovoran je jer u 2007. nije vodio adekvatne i potpune evidencije o svojim
rashodima u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju za 2007., zbog čega mu se izriče kazna od 3.000 KM, i što nije iskazao transakcijski račun koji je koristio OO SNSD Rudo, zbog čega joj se izriče kazna od 500 KM.

Socijalistička partija (500 KM) odgovorna je jer u 2007. u finansijskom
izvještaju nije iskazala priloge fizičkih i pravnih osoba po osnovu pruženih
joj usluga zakupa poslovnih prostora, koje nije imala obavezu platiti, zbog
čega joj se izriče kazna i od 500 KM.

Stranka demokratske akcije (1.000 KM) odgovorna je jer u 2007. u
finansijskom izvještaju stranke nije iskazala jedinstvene matične brojeve za
sve fizičke osobe koje su stranci dale prilog veći od 100 KM, jer nije
iskazala identifikacione brojeve pravnih osoba koji su stranci dali prilog
veći od 100 KM, te što u finansijskom izvještaju stranka, uz obaveze za
primljene kredite u Raiffeisen banci i HVB banci, nije navela iznos kredita
i rok vraćanja istog, zbog čega joj se izriče  kazna od 1.000 KM.

Postizborni finansijski izvještaji političkih partija i nezavisnih kandidata
za 2008. bit će sastavni dio izvještaja o izvršenoj reviziji godišnjih
finansijskih izvještaja političkih partija za 2008. godinu.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je zaključila da je potrebno
hitno formirati interresornu radnu grupu, koja će izraditi prijedlog zakona
o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH da bi na vrijeme zakon mogao proći parlamentarnu proceduru, a sve imajući u vidu opće izbore koji se u BiH trebaju održati iduće godine, saopćeno je iz CIKBiH.

(Fena)