Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zašto opet Visočanin!?: Ihtijarević skršio novac na vilu Vlade u Trpnju!

 

Fe­de­ral­ni re­vi­zo­ri kon­sta­ti­ra­li su ve­li­ki broj ne­pra­vil­nos­ti, neo­prav­da­nog i ne­na­mjen­skog utro­ška mi­li­on­skih sred­sta­va u Slu­žbi za za­je­dni­čke po­slo­ve or­ga­na i ti­je­la FBiH to­kom 2008. go­di­ne. U re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju o ra­du ove in­sti­tu­ci­je ko­jom ru­ko­vo­di di­re­ktor Ha­ris Ihti­ja­re­vić, naj­ve­ći broj pro­pus­ta odno­si se na utro­šak sred­sta­va na­mje­nje­nih za ka­pi­tal­na ula­ga­nja, ali i za re­pre­zen­ta­ci­ju i pu­tne tro­ško­ve.

 

Pre­pla­će­na sa­la

 

Re­vi­zo­ri su us­ta­no­vi­li da čak i obje­kat u ko­jem je smje­šten Par­la­ment FBiH ni­je u vla­sniš­tvu Fe­de­ra­ci­je, pa se za­to ne mo­že oprav­da­ti ula­ga­nje nov­ca u re­kon­stru­kci­ju sa­le. Pre­ma odlu­ci Vla­de FBiH, za ove na­mje­ne odvo­je­no je 1,5 mi­li­ona KM, ali je Ihti­ja­re­vić u no­vem­bru 2008. go­di­ne po­tpi­sao ugo­vor sa izvo­đa­čem ra­do­va na par­la­men­tar­noj sa­li u izno­su od 1.802.646 ma­ra­ka.

Sli­čne pri­mje­dbe re­vi­zo­ri izno­se i u ve­zi sa ula­ga­nja­ima u obje­kte Ge­odet­skog za­vo­da u Sa­ra­je­vu, te vi­le u za odmor u Trpnju, ko­ja se u Vla­di­nim do­ku­men­ti­ma zva­ni­čno na­zi­va “Dom odmo­ra” Trpanj. Oba obje­kta ta­ko­đer ni­su vla­sniš­tvo Vla­de, ni­ti pos­to­je va­li­dni do­ku­men­ti na te­me­lju ko­jih ih Vla­da ko­ris­ti. Zbog to­ga re­vi­zo­ri sma­tra­ju da su mi­li­on­ska ula­ga­nja nov­ca u obno­ve ovih obje­ka­ta neo­sno­va­na.

 

Na osno­vu pre­zen­ti­ra­ne do­ku­men­ta­ci­je, re­vi­zo­ri su ut­vrdi­li je da je na­bav­ljen dos­ta­vni ča­mac sa pri­ko­li­com za ko­pne­ni pri­je­voz u izno­su od 172.648 KM za po­tre­be “Do­ma odmo­ra” Trpanj. U iz­vje­šta­ju se na­gla­ša­va da ne pos­to­je do­ka­zi da su u bu­dže­tu odo­bre­na sred­stva za na­bav­ku tog čam­ca.

– Uzi­ma­ju­ći u ob­zir na­ve­de­no, kao i da Vla­da FBiH ni­je do­ni­je­la odlu­ku o odo­bra­va­nju na­bav­ke na­ve­de­nog čam­ca za po­tre­be “Do­ma odmo­ra” Trpanj, a ka­ko nam ni­je pre­zen­ti­ra­na do­ku­men­ta­ci­ja da je spo­me­nu­ti obje­kat u vla­sniš­tvu FBiH, ne mo­že­mo pot­vrdi­ti oprav­da­nost nje­go­ve na­bav­ke – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.

 

Osim na­bav­ke čam­ca, re­vi­zo­ri su spor­nim ocje­ni­li i izvo­đe­nje do­da­tnih gra­đe­vin­sko-za­nat­skih i elek­tro­in­sta­la­ter­skih ra­do­va na obje­ktu “Dom odmo­ra” Trpanj, jer ta­ko­đer ne pos­to­ji odlu­ka Vla­de o da se to ra­di, ni­ti su oni pla­ni­ra­ni bu­dže­tom. Za ovo je Slu­žba pla­ti­la 81.708 KM. Ina­če, uku­pna ula­ga­nja u Vla­di­nu vi­lu za odmor u Trpnju, pre­ma in­for­ma­ci­ji ko­ju je Ihti­ja­re­vić dos­ta­vio re­vi­zo­ri­ma, do 2008. go­di­ne dos­ti­gla su 1,2 mi­li­ona KM.

Za obno­vu zgra­de Ge­odet­skog za­vo­da Slu­žba je po­tro­ši­la još i vi­še nov­ca. Čak 3,2 mi­li­ona KM po­tro­še­no je za re­kon­stru­kci­ju zgra­de, te na­bav­ku na­mje­šta­ja i ugos­ti­telj­ske opre­me, za šta je po­tro­še­no 138.341 ma­ra­ka.

 

Vi­kend u Du­bro­vni­ku

 

Ovaj put ula­ga­nja su ura­đe­na pre­ma odlu­ci Vla­de, me­đu­tim re­vi­zo­ri upo­zo­ra­va­ju da je sve ovo ra­đe­no bez odlu­ke Ko­mi­si­je za drža­vnu imo­vi­nu Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH ko­ja ni­je do­ni­je­la odlu­ku o izu­zi­ma­nju ove imo­vi­ne od pri­mje­ne Za­ko­na o za­bra­ni ra­spo­la­ga­nja drža­vnom imo­vi­nom BiH. Zbog to­ga re­vi­zo­ri is­ti­ču da se ne mo­že pot­vrdi­ti oprav­da­nost ula­ga­nja u obje­kat Ge­odet­skog za­vo­da.

 

Uku­pni iz­da­ci za pu­tne tro­ško­ve u 2008. go­di­ni izno­si­li su 81.106 KM, od če­ga se na pu­tne tro­ško­ve u inos­tran­stvu odno­si 41.795 KM. Re­vi­zo­ri su uvi­dom u pre­zen­ti­ra­ne na­lo­ge za slu­žbe­ni put u inos­tran­stvo ut­vrdi­li da u zna­tnom bro­ju njih uo­pće ni­je na­ve­de­na svrha pu­to­va­nja, ni­ti je pri­li­kom prav­da­nja po­dne­sen iz­vje­štaj o obav­lje­nom po­slu.

Za­ni­mlji­vo je da je zna­tan broj slu­žbe­nih pu­to­va­nja obav­ljen u da­ne vi­ken­da, kao i da je pri­li­kom obra­ču­na pu­tnih tro­ško­va po osno­vu slu­žbe­nog pu­ta u Du­bro­vnik i Za­greb, vršen obra­čun i tro­ško­va re­pre­zen­ta­ci­je, a da na ra­ču­ni­ma ni­je na­ve­den po­vod nji­ho­vog nas­tan­ka.

 

U po­je­di­nim slu­ča­je­vi­ma za slu­žbe­ni put u inos­tran­stvo ko­ri­šte­no je vlas­ti­to vo­zi­lo, a ima­ju­ći u vi­du, na­vo­di se u iz­vje­šta­ju, da u okvi­ru Slu­žbe pos­to­ji Ser­vis za pru­ža­nje uslu­ga pri­je­vo­za, ne mo­že se pot­vrdi­ti osno­va­nost stva­ra­nja iz­da­ta­ka po ovom osno­vu u izno­su od 2.411 KM.

 

Slu­žba za za­je­dni­čke po­slo­ve za uslu­ge re­pre­zen­ta­ci­je po­tro­ši­la je u 2008. go­di­ni 68.516 KM, od če­ga se na in­ter­nu re­pre­zen­ta­ci­ju odno­si 33.669 KM, a na ek­ster­nu 34.847 KM. U tro­ško­ve re­pre­zen­ta­ci­je uvršte­na je ku­po­vi­na po­klo­na po­put ru­ko­tvo­ri­na, knji­ga, umje­tni­čkih sli­ka. Ta­ko je, na pri­mjer, za re­zba­re­ne su­ve­ni­re ko­ji su bi­li pri­go­dni po­klo­ni za vjer­ske i no­vo­go­diš­nje pra­zni­ke pla­će­no 3.220 KM, knji­ge su na­bav­lje­ne za uku­pno 2.850 KM, a umje­tni­čka sli­ka za 500 KM.

 

Di­re­ktor Ihti­ja­re­vić je ta­ko­đer odo­brio na­bav­ku no­vo­go­diš­njih pa­ke­ti­ća za 146 dje­ce za­po­sle­nih u uku­pnom izno­su od 9.771 KM, iako pro­pi­si­ma ko­ji re­gu­li­šu tro­še­nje re­pre­zen­ta­ci­je ni­je pre­dvi­đe­no ku­po­va­nje po­klo­na. No­vo­go­diš­nji pa­ke­ti­ći ni­su, me­đu­tim, bi­li je­di­ni po­klo­ni, s ob­zi­rom da je Ihti­ja­re­vić do­nio odlu­ku ko­jom je odo­bre­na is­pla­ta nov­ča­ne na­gra­de vo­za­či­ma Slu­žbe za Da­n vo­za­ča na osno­vu če­ga je 18 vo­za­ča do­bi­lo uku­pno 2.700 KM.

 

 

Gdje je no­vac iz ka­fa­ne?

 

Pre­ma odlu­ci Admi­nis­tra­ti­vne ko­mi­si­je Vla­de FBiH di­re­kto­ru Slu­žbe za za­je­dni­čke po­slo­ve da­to je pra­vo da “po po­tre­bi” mo­že ra­spo­re­đi­va­ti ra­dni­ke Ser­vi­sa za ugos­ti­telj­stvo u obje­kat u Trpnju, što je on i či­nio. Re­vi­zo­ri su, me­đu­tim, ut­vrdi­li da u fi­nan­sij­skim iz­vje­šta­ji­ma Slu­žbe ni­gdje ni­su pri­ka­za­ni pri­ho­di od pru­ža­nja ugos­ti­telj­skih uslu­ga u “Do­mu odmo­ra” Trpanj.

 

Pe­tlja­vi­na s auto­mo­bi­li­ma

 

U skla­du sa odlu­kom Vla­de FBiH Slu­žba za za­je­dni­čke po­slo­ve pro­šle go­di­ne na­ba­vi­la je se­dam no­vih pu­tni­čkih auto­mo­bi­la, uz is­to­vre­me­nu pro­da­ju osam vo­zi­la po sis­te­mu sta­ro za no­vo. Ova­kav na­čin na­bav­ke me­đu­tim ni­je pre­dvi­đen Za­ko­nom o ja­vnim na­bav­ka­ma BiH pa re­vi­zo­ri sma­tra­ju da bi ku­po­vi­nu vo­zi­la tre­ba­lo raz­dvo­ji­ti od pro­da­je sta­rih. Zbog če­ga to u Vla­di ra­de, ja­sno je iz re­vi­zor­skog iz­vje­šta­ja, jer se ci­je­na na­bav­ke no­vih vo­zi­la pri­ka­zu­je kao ra­zli­ka nji­ho­ve vri­je­dnos­ti i pro­cje­nje­ne vri­je­dnos­ti sta­rih vo­zi­la. Ta­ko se u fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju Slu­žbe na­vo­di da je vri­je­dnost no­vih vo­zi­la 262.135 KM, iako je za njih pla­će­no 310.635 ma­ra­ka. Ra­zli­ka pred­stav­lja pro­cje­nje­nu vri­je­dnost pro­da­tih osam sta­rih vo­zi­la.

(SAN)