Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za bolji saobraćaj

 

Općinsko vijeće Visoko je na svojoj devetoj sjednici održanoj dana 09.07.2009.godine usvojilo Prijedlog Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko, koji je proizašao stupanjem na snagu Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini  čija primjena je počela 08.08.2006. godine.

Članom 2. istog Zakona regulirano je da su organi lokalne samouprave dužni osigurati provođenje ovog Zakona i u okviru svoje nadležnosti donijeti propise i preduzimati druge potrebne mjere za njegovo dosljedno sprovođenje.

Općinsko vijeće Visoko je nakon usvjanja Nacrta Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko, odredilo organiziranje javne rasprave na području općine Visoko u trajanju u roku od 45 dana.

Općinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline općine Visoko kao nosilac javne rasprave provela je istu i putem sredstava javnog informiranja uključila građanstvo općine Visoko, kao i sve subjekte koji su ciljano vezani za problematiku ove Odluke (MUP, DVD Visoko, sve osnovne i srednje škole, političke stranke, udruženje privrednika, mjesne zajednice), da svojim prijedlozima, primjedba i sugestijama doprinesu što kvalitetnijoj izradi Odluke.

Komisija za izradu Odluke je razmotrila pojedinačno sve prijedloge, primjedbe i sugestije iz koje je vidljivo da su učesnici javne rasprave uglavnom podržali osnovni koncept i postavke Odluke.
 
Odluka se sastojala iz sljedećih poglavlja:
– Opće odredbe
– Organizacija saobraćaja,
– Ograničenje saobraćaja,
– Zaustavljanje parkiranje vozila,
– Upravljanje parkiralištima,
– Premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
– Dječije igre,
– Obuke kandidata za vozače motornih vozila,
– Nadzor,
– Kaznene odredbe,
– Završne odredbe.
 
Usvojena Odluka ima veliki značaj kada je upitanju funkcionisanje i sigurnost saobraćaja na lokalnim i nekategorisanim cestama na području općine Visoko iz više razloga:

– Stupanjem na snagu novog Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, Odluka o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko je usaglašena sa članom 2. navedenog Zakona;
– Postojeća odluka o saobraćaju donesena 1999. godine, kao i izmjena i dospuna navedene Odluke koja je donesena 2003.godine, donesene su na osnovu ranijih propisa koji su donošenjem novog Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini stavljen je van snage, tako da je i samo provođenje navedenih odluka postalo neprovodivo i nefunkcionalno za rad nadležnih općinskih službi a posebno direktnih izvršilaca, (policije, inspekcije).
– U Odluci organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko određeno je da se opći uvjeti parkirališta kao i cijena po satu biti utvrđena nakon izrade Saobraćajnog projekta, koji je jednim korakom već u realizaciji iz razloga što je sastavni dio Odluke bili grafički prilozi općih i posebni parkirališta sa naznačenim brojem parking mjesta.