Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novi konkurs iz Ministarstva za boračka pitanja KDK


 

         Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:12/07.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

                                   K O N K U R S

za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2009./2010.godinu

 

 

I. Sredstva namjenjena za nabavku obaveznih udžbenika:

 

Za potrebe školovanja i nabavke udžbenika djeci branilaca u školskoj 2009./2010.god. u budžetu

Kantona planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM.

– Visina novčane naknade određuje se u sljedećim iznosima:

1) za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnom obrazovanju…………………..100,00KM

2) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjem obrazovanju……………………150,00KM

 

 

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

 

– djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca bez oba roditelja i djeca šehida,

poginulih, umrlih i nestalih branilaca iz porodica sa troje i više djece na školovanju;

 

– djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

 

– djeca umrlih ratnih vojnih invalida;

 

– djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;

 

– djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;

 

– djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

 

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

 

1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;

 

2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva samostalni djelatnici;

 

3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 150,00 KM;

 

 

IV. Kriteriji za izbor kandidata:

 

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu kupovine obaveznih udžbenika za osnovno i

srednje obrazovanje vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim

kriterijima:

 

– ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;

 

– socijalno-ekonomska situacija;

 

– učešće u Oružanim snagama;

 

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 20. Uredbe o prednosti u školovanju

branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi

nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web

stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

 

V. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

 

– ovjerena kopija đačke knjižice,odnosno svjedočanstva iz predhodne godine;

 

– ovjerena kućna lista;

 

– uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;

 

– ovjerena kopija lične karte roditelja-staratelja;

 

– potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije iz člana 4, Uredbe;

 

– potvrda o predatim udžbenicima iz člana 20. Uredbe.

 

VI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

(od 30.06.2009.g. do 15.07.2009.g.)

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije

podnosi roditelj – staratelj koje dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu

u općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrazce za prijavu i sve potrebne

informacije o postupku izbora kandidata.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.