Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dr. Senad Karavdić: “Ne preskakati kanton”

Među inicijativama o kojima se raspravljalo na ovomjesečnoj sjednici OV Visoko, bila je i inicijativa vijećnice Jasmine Zubić  koja se tiče izmjene  Odluke  o maksimalnim  iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima   korištenja pojedinih  vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava, čime bi vojni invalidi, civilne žrtve rata te ostali invalidi i svi  penzioneri  bili bezuvjetno oslobođeni  participacija. Inicijativa je dobila podršku vijećnika, ali  i općinske službe za društvene djelatnosti čime se o mogućava njeno slanje Predstavničkom domu  Parlamenta F BiH na usvajanje kao i Savezu općina i gradova u Federaciji. Vijećnici su prihvatili i prijedlog vijećnika dr. Senada Karavdića da se ova inicijativa zbog svog značaja,  uputi i na adresu resornog kantonalnog ministarstva koja bi mogla iz svojih sredstava pomoći realizaciji inicijativa, odnosno promjeni zakonskih akata.

Kako je Karavdić i pojasnio u nekoliko stavova navedene Odluke jasno se navodi da „ Vlada kantona, na prijedlog kantonalnog ministarstva zdravstva, može odrediti i niže iznose participacije od navedenih iznosa u ovoj Odluci, ukoliko za to obezbijedi sredstva“, ali i da se „kantonalnim propisima mogu osloboditi participacije i druge kategorije osiguranih lica, s tim da će se tim propisom utvrditi organ odnosno institucija koja će umjesto osiguranog lica biti obaveznik uplate iznosa participacije na osnovu ove odluke.“

 

 

„Mislim da su federalni parlamentarci ovaj put bili malo „mudriji“ nego prije tri godine kada su nekritički usvajani zakoni o socijalnoj zaštiti i pravima demobilisanih boraca, za koje se unaprijed znalo  da neće moći biti ispoštovani, pa se došlo u situaciju da su ljudi češće na ulici nego tamo gdje bi trebali biti“ – pojasnio je Karavdić.

 

Na ovaj je prijedlog reagovao vijećnik BPS-a Halim Dervišević sugerišući da “ poslanici iz reda SDA na višim nivoim vlasti “poguraju” ovu inicijativu, kategorično odbijajući slanje ove inicijative na kontonalni nivo.

 

„Ovdje se, čini mi se želi razvodniti ova inicijativa. Ako znamo kako nam je kanton do sada pomagao  i odazivao na ovakve inicijative, onda je sasvim iluzorno očekivati da će kanton htjeti pokriti dio troškova participacije za ove kategorije…Ja bih zamolio gospodu iz SDA stranke da utiču u federalnom parlamentu da ova inicijativa prođe, zato što je njih gore najviše.“ – istakao je Dervišević.

 

 „Moj je cilj bio izbjeći višemjesečna čekanja na odgovore. Smatram da je pametno uputiti inicijativu i prema kantonu, naravno uz istovremeno slanje i prema federalnom nivou. Dakle SDA i ja lično nismo ovo rekli  u cilju razvodnjavanja, već obrnuto, upravo u cilju ubrzavanja odgovora na sve ovo. Mislim da ćemo predizbornu kampanju ostaviti za sljedeću godinu, gospodine Derviševiću. Ovdje bi trebali stvarno objektivno sagledati situaciju, da vidimo šta to možemo uraditi sada  u trenutnom rješavanju zahtjeva koje građani stavljaju pred nas. I mislim da je ovaj način upućivanja inicijative na obje adrese dobar“ – pojasnio je Karavdić.

 

Vijećnici su  prihvatili Karavdićev prijedlog, te će inicijativa kojom se traži oslobađanje  participacije  za sve invalide, civilne žrtve rata i penzionere  u korištenju pojedinih vidova zdravstvene zaštite biti upućena i na kantonalni nivo.