Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Imenovanja u Nadzorni odbor JKP “Visočica”: Munib Alibegoviæ odgovara Lejli Spaho

Povodom vašeg prigovora od 16.04.2009.g., na Obavještenje Opæinskog načelnika, broj: 01/2-02-235/09 od 08.04.2009.g., odnosno na Rješenje o konačnom imenovanju Nadzornog odbora JKP“Visočica“ Visoko, broj: 01/2-02-191/09 od 27.03.2009.g.,dajem sljedeæi odgovor:


 

        U skladu sa članom 16.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBIH“,broj 34/03) prigovor se podnosi odgovornom javnom službeniku, odnosno Opæinskom načelniku koji podnositelja prigovora obavještava o ulozi ombudsmana u postupku imenovanja.

        Kopija prigovora dostavlja se ombudsm,anu za ljudska prava Federacije BiH koji æe poduzeti sve mjere neophodne za ispitivanje prigovora.

        Vezano za vaše konkretne navode u prigovoru, kao odgovorni javni službenik za imenovanje, ističem da su principi zakonitosti, kvaliteta, neovisne provjere, otvorenosti i transparentnosti u cjelosti ispoštovani, kao i odredbe Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH („Službene novine F BiH“, broj 70/08), te da imenovani kandidati ispunjavaju uslove oglasa.

 

                                                        OPÆINSKI NAČELNIK VISOKO

                                                                    Munib Alibegoviæ