Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saopštenje za javnost sa Skupštine Opštinske organizacije SDA Visoko

Odluka Glavnog odbora SDA BiH o sazivanju 5. Kongresa zakazanog za 26.05.2009.godine podrazumijevala je i obavezu provođenja redovnih izbora u Stranci na svim nivoima za mandatni period 2009 – 2013. godina. U skladu sa tom Odlukom, kao i drugim aktima viših organa Stranke, u Visokom su, s tim u vezi, provedene sve potrebne aktivnosti i ukupni postupak realiziran u 23 od 25 Mjesnih ogranaka SDA na terenu. Nakon provedenih izbora u Mjesnim ograncima, u petak 24.04.2009. godine je održana Skupština Opštinske organizacije SDA Visoko. Skupštini je prisustvovalo 68 delegata od 73 uredno pozvanih, čiji broj je u ranijoj proceduri utvrđen. Osim delegata, kao gosti, Skupštini su prisustvovali stari i novoizabrani predsjednici Mjesnih ogranaka SDA Visoko, članovi Opštinskog izvršnog odbora, vijeænici SDA u Opštinskom vijeæu Visoko iz prethodnog i aktuelnog saziva, zaduženi član izborne komisije ispred Kantonalnog odbora SDA ZDK-a Merjema Ismiæ, premijer Vlade ZDK Miralem Galijaševiæ i predsjednik KO SDA ZDK-a Mirsad Zaimoviæ.

Prisutni su informisani o toku ukupno provedenih aktivnosti na utvrđivanju prijedloga kandidata za Opštinski izvršni odbor i predsjednika Opštinske organizacije SDA Visoko, koje su provedene po Mjesnim ograncima i u kojima su bez ikakvih ograničenja učestvovali svi članovi i aktivisti  Stranke.

U toku Skupštine predsjednik mr. Ahmet Kurspahiæ je podnio izvještaj o radu SDA Visoko za protekle četiri godine koji je podržan u cjelini i jednoglasno usvojen.

Nakon toga, provedena je procedura tajnog glasanja prisutnih delegata za predsjednika Opštinske organizacije SDA Visoko. Na osnovu prebrojanih glasova konstatovano je da je za predsjednika SDA Visoko ponovo izabran magistar Ahmet Kurspahiæ.

Uslijedila je kratka pauza nakon koje je  novoizabrani predsjednik SDA Visoko u skladu sa Pravilima izbornog postupka, predložio sastav Opštinskog izvršnog odbora i to:

1. Aziz Brotlija

2. Amra Babiæ

3. Suad Agiæ

4. Emir Fejzoviæ

5. Nusret Uzunaliæ

6. Najrudin Ziliæ

7. Munib Alibegoviæ

8. Sabrija Limo

9. Sabrija Genjac

10. Dženan Bečar

11. Hamza Kaplan

Članovi Opštinskog izvršnog odbora po funkciji su još: Mehemed Zukiæ, kao predsjednik Kluba vijeænika SDA u Opštinskom vijeæu Visoko, Amil Neimarlija, novoizabrani predsjednik Asocijacije mladih SDA Visoko i Amra Hrnjiæ, ispred Asocijacije žena SDA. Prijedlog sastava Opštinskog izvršnog odbora SDA Visoko je prihvaæen veæinom glasova prisutnih delegata.

Stručna služba SDA Visoko