Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Klub vijeænika SDP-a Visoko: Prigovor na imenovanja u Upravnim i Nadzornim odborima

Na osnovu člana 16. zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (sl. novine Fed. 12/03) Klub vijeænika SDP BiH Visoko, podnosi prigovor na provedeni postupak kojim je Opštinski načelnik izvršio konačno imenovanje Nadzornih odbora Javnih preduzeæa i Upravnih odbora Javnih ustanova opštine Visoko, kao i privremena imenovanja Nadzornih odbora Javnih ustanova, jer je isto izvršeno u suprotnosti sa principima iz člana 3 i člana 12 Zakona.

U članu 12 tačka 3 zakona propisano je da komisija za izbor dostavlja rang listu kandidata odgovornom javnom službeniku, u ovom slučaju Opštinskom vijeæu u čijoj su nadležnosti Javna preduzeæa i Javne ustanove kako je propisano u članu 2 tačka 1.6. Zakona, a ne Opštinskom načelniku kako je učinjeno u ovom slučaju.

Kršenje principa iz člana 3 Zakona je očito jer je velikom broju kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a nisu imenovani, uručen pregled konačnih imenovanja iz kojeg je sasvim jasno da se nisu poštovali propisani principi, jer su se na spisku primljenih kandidata, njih čak devet, našlo na dvije pozicije, a da kandidati koji su ispunjavali uslove konkursa nisu imenovani i to bez ikakvog obrazloženja.

Očito je da su prekršene odredbe Zakona o privrednim društvima u kojem je u članu 264. stav 3 propisano da predstavnik ili član Nadzornog ili Upravnog odbora društva sa veæinskim državnim kapitalom ili instuticije ne može istovremeno biti predsjednik ili član Nadzornog ili Upravnog odbora drugog društva ili institucije (Sl. novine Fed 84/2008).

Na osnovu navedenog se može zaključiti da je prilikom imenovanja u konkretnom slučaju princip Zakona koji podrazumijeva sposobnost, zamijenjen pojmom podobnost, što je pravno nedopustivno, te tražimo da se konačno imenovanje poništi i pristupi novom postupku imenovanja u skladu sa važeæim Zakonom.

Obavještavamo vas da smo u skladu sa članom 16. stav 2 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, kopiju prigovora dostavili Ombudsmenu za ljudska prava FBiH.

Klub vijeænika OO SDP BiH Visoko