Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Još jedan prigovor načelniku Alibegoviæu: Lejla Spaho traži poništenje i ponovno imenovanje Predsjednika i članova NO “Visočica” Visoko

 

U skladu sa odredbama  člana 16 i 17, a u  vezi  člana 3. Zakona o ministrskim, vladinim i drugim  imenovanjima F  BIH  / Službene  novine F  BIH  broj 34/03 / ,  na   OBAVJEŠTENJE  Opæine  Visoko, opæinskog  načelnika broj 01/2-02-235/09 od  08.04. 2009. Spaho  Lejla,  dipl.ing.građ.  učesnica  oglasa  za  poziciju  u regularnim tijelima opæine Visoko na  poziciju  Nadzorni  odbor  javnih  preduzeæa   pod 1.2.  Nadzorni odbor  JKP „Visočica„ Visoko podnosi

 

P R I G O V O R

 

Na  moje  neimenovanje  za  Predsjednika  Nadzornog  odbora  JKP  „Visočica„  Visoko  i izbor   Predsjednika  i  članova    Nadzornog  odbora  JKP „Visočica“  Visoko te  da se 

izbor  poništi  i da se  pristupi  ponovnom  imenovanju .

 

Obrazloženje :

U službenim  novinama  F BIH   broj  42.  od 09.07. 2008. godine  Opæina  Visoko  je   objavila  „Oglas za  poziciju u  regularnim tijelima opæina  Visoko“ gdje sam se   prijavila  za  poziciju  1.2.  Nadzorni  odbor  JKP „Visočica„  Visoko  za  Predsjednika  NO .

Pored  opæih  uvjeta   raspisanim  oglasom  i  podnošenjem  svih  potrebnih  dokumenata   ispunjavam  i  posebne   uvjete  koji  su  propisani  oglasom

pod I:  Za  regulirana tijela u  oblasti  infrastrukture  ooæine – nadzorni odbori javnih  preduzeæa 1.1., 1.2, 1.3. i 1.4 :

  •  Da    sam  završila  građevinski  fakultet  u  Sarajevu 1982  godine  i  da  imam  više  od 5  godina  radnog  iskustva sa položenim stručnim ispitom;

  •  Da  posjedujem  stručno  znanje iz oblasti tehničkih  nauka – Vještak  građevinske  struke  pod  oblast  hidrotehničke  nauke (Ministarstvo pravde F BiH); 

  • Da sam  bila  predsjednica UP  JKP „Visočica“  od  2000.  do 2002. godine i  da  je  u  tom periodu  JKP  Visočica  radila sa pozitivnim tredndom  rasta  prihoda  i  dobre  organizacione  strukture;

  •  Da sam  dobila  priznanje  kao  najuspješnija  poduzetnica  iz  oblasti  poslovnog  svijeta  za  2002. godinu; 

  • Da  posjedujem  međunarodne  certifikate iz  oblasti  upravljanja   malim i srednjim preduzeæima  u  zemljama  tranzicije;

  •  Da  sam  vlasnica   projektantske   kuæe  koja  trenutno  ima pet  zaposlenih  i četiri  spoljnja saradnika  i  iza  sebe  niz  uspješno realizovanih  projekata  iz oblasti komunalne infrastrukture .

 

Iz  sveg  navedenog  se vidi  da  pored  opæih  uvjeta  ispunjavam  i  posebne  uvjete , te

da  je  došlo  do  povrede  principa KVALITETA  kod  konačnog  oda bira  kandidata  za  Nadzorni  odbor  JKP „Visočica „  Visoko  jer  niko  od  imenovanih  svojom  strukom   ne  odgovara potrebi  ovog  regularnog  organa .

 

Kopiju  ovog  prigovora , osim  naslovu,  podnosim u upuæujem  Uredu Ombudsmena  za  ljudska  prava F BIH  i  nakon iznošenja svih  navoda iznesenih  u  Prigovoru

 

P R E D L A Ž E

 

da se Rješenje o  konačnom imenovanju  Nadzornog  odbora JKP „ Visočica „  Visoko Opæinskog  Načelnika, Opæine  Visoko  poništi i uvaže   navodi  iz  Prigovora  , te da  pristupi  novom  postupku  imenovanja u  kojem bi se  primjenile nove  mjere a  koje  nisu  u  suprotnosti  sa  odredbama Zakona o  ministarskim, vladinim i drugim  imenovanjima  Federacije BIH .

 

                                                                                                 Podnosilac  prigovora  Spaho Lejla, dipl.ing.građ.