Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Opæinsko vijeæe Visoko – “pod pritiskom”

Edina Ferizoviæ, pomočnica načelnika u Službi za privredu razvoj, budžet i finansije imenovana je za predstavnicu Opæine Visoko u Skupštinu Društva „Visokogas“ d.o.o Visoko nakon duge rasprave među vijeænicima i to sa 17 glasova za , jednim protiv i sedam suzdržanih. Dio rasprave vodio se o nejasnoæama o postojanju moguæeg sukoba interesa u postavljanju opæinskih službenika na ovu poziciju, a  drugi dio vremena potrošen je na dijalog između nekoliko vijeænika i opæinskog načelnika o potrebi imenovanja predstavnika opæine u ovom društvu, što je načelnik Munib Alibegoviæ pojasnio riječima da æe s predstavnikom bolje funkcionirati rad Skupštine. Kao razlozi  hitnog donošenja i insistiranja na ovoj Odluci, o kojoj je pitanje postavila i vijeænica Amra Babiæ, načelnik je naveo  aktivnosti koje  se odnose na skori  postupak dodjele koncesije.

Također, vijeænici su prihvatili i Rješenje o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Društva „Visokogas“ d.o.o VisOko Alije Bakšiæa, dipl. Ing. mašinstva, na period od najviše 60 dana, jer je dosadašnji predsjednik dr. Izet Smajeviæ, podnio ostavku.

 

Dužu raspravu na Petoj sjednici Opæinskog vijeæa Visoko izazvala je  i Odluka  o raspisivanju izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama opæine Visoko, koji æe biti održani 26.aprila ove godine. Predlagač ove tačke, Predsjedavajuæi OV, Mijo Mateša nije prihvatio prijedlog vijeænice Dinke Omanoviæ koja je tražila da kandidati za članove savjeta uz kandidaturu prilože i uvjerenje o nekažnjavanju. Stav predlagača je bio da bi se tim zahtjevom smanjio ionako mali broj kandidata.

 

Vijeænici su nakon kraæe rasprave  usvojili stav načelnika opæine Visoko, Muniba Alibegoviæa oko inicijative Koordinacionog odbora  boračkih organizacija i udruženja opæine Visoko. Inicijativom su zatražene olakšice pri plaæanju građevinskih naknada  demobilisanim zaposlenim borcima koji prvi put  rješavaju svoje stambeno pitanje. U obrazloženju  je navedena želja  da pravo na beneficiju ostvare demobilisani borci koji su zaposleni (jer nezaposleni borci i ne mogu koristiti ovo pravo jer nemaju sredstava) posebno obraæajuæi pažnju na lošu  kvalifikacionu strukturu i niska primanja, te da je veæina zaposlena u preduzeæima poput KTK, VITEX-a. Iako je stav opæinske službe  za razvoj, budžet i finansije da æe se izmjenom postojeæe  Odluke morati predvidjeti  smanjenje planiranih prihoda  u budžetu, načelnik Alibegoviæ je ponudio prijedlog o izmjeni postojeæe Odluke koja æe se odnositi na  sve demobilisane borce, bez obzira na visinu primanja, i to u iznosu od 50%, što su vijeænici i usvojili.

 

Zanimljiva je bila i rasprava oko instalacije eko peæi u okviru JKP „Gradska groblja“ Visoko. Vijeænica Amra Babiæ je navela  da se o postavljanju eko peæi nikada nije razgovaralo na sjednicama opæinskog vijeæa Visoko. U odgovoru na pitanja o instalaciji navodnog krematorija u JKP „Gradska groblja“ Visoko, iz menadžmenta ovog preduzeæa tvrde  da instalacija ove peæi neæe biti  u službi krematorija veæ spaljivanja ostataka pogrebne opreme, ali i otpada nakon uzimanja uzoraka za DNK analizu – što je vijeænik Senad Karavdiæ ocijenio kao kontradiktorno.

Nakon duže rasprave, zaključeno je da se pitanja „eko peæi“ otvori između načelnika i nadležnih službi zajedno sa menadžmentom JKP „Gradska groblja“, te da opæinsko vijeæe na sljedeæoj sjednici razmatra zaključke razgovora. U međuvremenu  JKP „Gradska groblja“ trebaju obustaviti aktivnosti  na instalaciji eko peæi.