Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana Skupština Udruženja graðana invalida rada opštine Visoko

Udruženje graðana invalida rada opštine Visoko održalo je svoju redovnu godišnju Skupštinu, na kojoj je rezimirano ono što je uraðeno u prošloj godini, te predstavljen plan i program za 2009. godinu. Skupštinom je predsjedavao njen predsjednik Senad Goralija, dok su pored njega u radnom predsjedništvu bili još i Dragica Markotiæ i Naib Smailoviæ, koji je ujedno i predsjednik Udruženja.

Upravo je Naib Smailoviæ podnio izvještaj o radu udruženja u 2008. godini, pri čemu je istaknuto da je uraðeno mnogo, prvenstveno na pomoæi članovima i invalidnim osobama, a ostvarena je i saradnja sa Centrom za socijalni rad u Visokom.

Kada je finansijski izvještaj u pitanju, tokom prošle godine Udruženje je imalo 7124 KM prihoda, te 6802 KM rashoda. Plan i program za 2009. godinu podnio je predsjednik Skupštine Senad Goralija, koji je istakao da æe se nastaviti sa redovnim aktivnostima, ali æe se pokušati i mnogo više raditi na registraciji osoba sa invaliditetom te na izradi socijalnih karata.