Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Otvoren novi Carinski terminal u Visokom

 

Sveèanošæu uprilièenom u visoèkom naselju Ozrakoviæi, pušten je u promet novi Carinski terminal. Ova sveèanost je rezultat sedmomjeseènog rada uposlenika Veleprometa DC, a nakon što je Uprava za indirektno oporezivanja raspisala tender za izbor nove lokacije carinskog terminala Visoko, koji je tada bio smješten u krugu preduzeæa tekstilne industrije “Vitex” u Topuzovom polju. Prijavom na tener intenziviran je rad na adaptaciji, dodatnom ureðenju i prilagoðavanju tehnologiji rada na carinskom terminali postojeæe upravne zgrade Veleprometa DC.

U veoma kratkom roku i uprkos lošim vremenskim uslovima uspjeli su osposobiti oko 7 000 kvadratnih metara prostora za potrebe carinskog terminala Visoko. Uposlenicima Uprave za indirektno oporezivanje ispostavi Visoko biæe na raspolaganju oko 1 200 kvadratnih metara zatvorenog i oko 6 000 kvadratnih metara otvorenog prostora. Do sada je za radove na izgradnji potrošeno oko 250 000 KM, no znaèajnije ulaganje æe biti tokom vanjskih radova koji æe uslijediti.

Prisutnim su se obratili direktor Veleporometa DC Muhamed Omerbegoviæ, naèelnik opštine Visoko Munib Alibegoviæ te Bogdan Novakoviæ, pomoænik direktora Uprave za indirektno oporezivanje u sektoru za carine, koji je ujedno i sveèano proglasio Carinski terminal otvorenim.