Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javni poziv iz Opštine Visoko

 

Na osnovu èlana 10. Odluke o organizovanju opštinskih službi za upravu i posebnih službi opštine Visoko (“Službene glasnik opštine Visoko”, broj: 5/06) i èlana 28. Odluke o izvršenju budžeta za 2009.godinu (“Službene glasnik opštine Visoko”, broj: 2/09), Služba za društvene djelatnosti, boraèko – invalidsku zaštitu i raseljena lica opštine Visoko, o b j a v lj u j e:
 
J A V N I  P O Z I V

za odabir programa i projekata za arheološka i prateæa istraživanja
van zaštiæene zone nacionalnih spomenika na uzvišenjima Visoèica, Plješevica, Gornja Vratnica i tunelskih mreža Ravne i “KTK” u 2009. godini
            
I
 
U budžetu opštine Visoko osigurana se sredstva za arheološka istraživanja.
Pravo podnošenja prijedloga na ovaj poziv imaju ustanove, pravne i fizièke osobe, udruženja, fondacije, koje su osposobljene za arheološka istraživanja.
           
II
 
ODABIR PROJEKATA VRŠIÆE SE U SKLADU SA UTVRÐENIM KRITERIJIMA.
           
Kriterij za raspodjelu sredstava:

– kvalitet kandidovanih programa i projekata i njihov doprinos podizanju opšteg nivoa u oblasti zaštite kulturnog nasljeða,
– kvalitet programa i projekata, dugogodišnji kontinuitet i znaèaj,
– projekti podržani od viših nivoa vlasti (Kanton, Federacija),
– doprinos uspješnom prezentovanju i afirmaciji opštine i države u svijetu,
– nastavak realizacije zapoèetih objekata,
– projekti koji dovode arheološko istraživanje u kontekst turistièke ponude.
 
 III
 
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
            
– Zahtjev za aplikaciju
– Projekat i program arheoloških istraživanja
– Kopija rješenja o registraciji
– Kopija rješenja o poreznoj aplikaciji – ID broj porezne uprave,
– Žiro raèun organizacije – kopiju
– Adresu organizacije, telefonski broj organizacije, broj odgovorne osobe
– Finansijski plan projekata s prihodima i oèekivanim rashodima,
– Potvrda ili izjava da je projekat podržan od viših nivoa vlasti.

Javni poziv ostaje otvoren do 20.03.2009.godine. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu:
Opština Visoko,  ulica A. Izetbegoviæa 12a, 71300 Visoko, Služba za društvene djelatnosti, boraèko – invalidsku zaštitu i raseljena lica ili liènom dostavom putem protokola Opštine Visoko na istoj adresi.
Projekti koji se odnose na proglašene nacionalne spomenike u BiH nisu obuhvaæeni ovim Javnim pozivom.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje.