Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saopštenje za javnost iz MUP-a ZDK

Obavještavamo graðane da æe Uprava policije MUP-a Ze-do kantona povodom predstojeæeg praznika, Dana nezavisnosti BiH, poduzimati pojaèane mjere i radnje  sa ciljem što boljeg obezbjeðenja liène i imovinske sigurnosti graðana. Buduæi da je evidentno pojaèano kretanje graðana u dane praznika, pojaèana frekvencija saobraæaja, veæa posjeæenost ugostiteljskim objektima te kao posljedica toga i veæi broj stambenih objekata u kojim su stanari u dane praznika odsutni, u  skladu sa izvršenom procjenom poduzimat æe se mjere i radnje u smislu pojaèane kontrole ugostiteljskih objekata kao i drugih objekata u kojim se okuplja veæi broj graðana, pojaèana kontrola uèesnika u saobraæaju, u okviru koje æe se evidentirati i sankcionisati prekršaji propisani Zakonom o sigurnosti saobraæaja na cestama u BiH. Prilikom predmetnih saobraæajnih kontrola policijski službenici æe poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti na suzbijanju i sprjeèavanju izvršenja kriviènih djela, pronalasku predmeta koji potièu iz  kriviènih djela i kojim je izvršeno krivièno djelo kao i pronalasku i procesuiranju izvršilaca kriviènih djela.

MUP ZDK