Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Usvojen budzet opæine Visoko (11 886 300 KM): Veæi dio budzeta socijalnim kategorijama i razvojnim projektima, nauštrb opæinske administracije

Budzet opæine Visoko za ovu godinu iznosi 11 miliona 886 hiljada i 300 KM, odluèili su vijeænici Opæinskog vijeæa na današnjoj sjednici i to sa 21 glasom za i dva suzdrzana glasa. Tokom rasprave o ulozenim amandmanima na Prijedlog odluke o budzetu opæine Visoko, mogli æu se èuti komentari i sugestije na visinu sredstava planiranih od koncesije koji za ovu godinu iznose 10 000 KM, što je po mišljenju vijeænika Mufida Beèareviæa malo, a koji je mišljenja i da su planirani prihodi od 360 000 od iznajmljivanja poslovnih prostora, takoðer trebali biti planirani u višem iznosu. Predsjedavajuæi OV Mijo Mateša obrazlozio je svoj amandman o poveæanju primanja naknade za vijeænike, podacima kako su njihove naknade(65 000 KM godišnje) najnize u Federaciji, a prema usvojenoj odluci  naknada æe ove godine iznositi 80 000 KM. Rasprava se vodila i oko planiranih sredstava namjenjenih JU za predškolski odgoj i obrazovanje koja æe dobiti poveæanje od 6 000 KM, a izmeðu ostalog, vijeænici su se prije izglasavanja o ovogodišnjem budzetu, izjašnjavali i o amandmanu vijeænika Halima Derviševiæa(BPS) koji je trazio spajanje sredstva planiranih za javnu rasvjetu (grantovi za mjesne zajednice i izdaci za troškove javne rasvjete u ukupnom iznosu od 270 000 KM), što vijeænici nisu prihvatili. Derviševiæevo obrazlozenje je da bi se spajanjem ovih sredstava dobio potreban iznos sredstava za plaæanje utroška elektriène energije za uliènu rasvjete, što bi doprinjelo ravnopravnosti meðu svim graðanima opæine Visoko. Naposljetku, usvojen je Prijedlog budzeta opæine Visoko, s obrazlozenjem da je više od 35 % sredstava planiranih za razvoj. Prema mišljenju komisije za budzet, finansije i ekonomska pitanja, opæinska bi administracija, odnosno pojedine sluzbe morale aktivnije raditi na ubiranju budzetskih prihoda (komunalne naknade, naknade za ureðenje graðevinskog zemljišta, legalizaciju objekata) kao i biti aktivnije u pripremi projekata i apliciranju za prihode, odnosno primitke od grantova viših nivoa vlasti. Predsjednik navedene komisije mr. Hasan Preliæ istakao je i da je znaèajan dio sredstava budzeta usmjeren za socijalne kategorije i razvojne projekte, nauštrb administrativnih potreba, što je prema njegovim rijeèima jedinstven sluèaj meðu usvojenim budzetima na podruèju Federacije.