Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Osnovan Rukometni klub veterana “Bosna” Visoko

Na 55. godišnjicu rukometa u Visokom održana je i Osnivaèka skupština Rukometnog kluba veterana “Bosna” Visoko. U Skupštinu kluba izabrano je 15 delegata: Aliæ Zaim (predsjednik), te Koljenoviæ Elmir, Ferzan Mustafa, Omerbegoviæ Nijaz, Korjeniæ Ermin, Mustagrudiæ Fuad, Memiæ Emir, Zeèeviæ Adnan, Handžiæ Mirza, Šahinoviæ Ismet, Hurem Fikret, Èabaravdiæ Haris, Bukva Edin, Fejziæ Jadranko i Smajloviæ Goran.
Èlanovi Upravnog odbora su: Devoviæ Bakir, Antoviæ Zdenko, Vražiæ Faruk, Šahinoviæ Kemal i Konjo Amer, a sastav Nadzornog odbora èine: Ahiæ Midhat, Ismiæ Osman i Maltar Tomo.

Nova Skupština je usvojila Statut kluba, za sjedište je izabrala adresu u ulici Branilaca br. 26.

Sva obilježja kluba æe biti u zeleno-bijeloj boji i u skladu sa postojeæim obilježjima muškog rukometnog kluba u kojem su veterani i ponikli. Osnovni ciljevi zbog kojih je klub osnovan su:

-Ostvarivanje sportskih rezultata u rukometnom sportu vezanih za kategoriju veterana;
-Izgraðivanje (produbljivanje) liènosti veterana kao sportiste;
-Predstavljane i afirmacija grada Visokog, Ze-do kantona, F BiH i države Bosne i Hercegovine na domaæim i meðunarodnim takmièenjima u kategorijama veterana;
-Organizacija humanitarnih utakmica i dogaðaja u cilju sakupljanja sredstava svojim èlanovima kojima je ona neophodna, kao i ostalim sportistima i osobama u nevolji i potrebi;
-Oèuvanje i njegovanje tradicija rukometnog sporta u Visokom…