Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ZDK:Realizacija projekta “Osnovno pravo na obrazovanje”

U Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zenièko-dobojskog kantona (ZDK) danas je potpisan Ugovor o saradnji izmeðu organizacije “Save the Children Norwey” – Regionalna kancelarija za jugoistoènu Evropu i resornog kantonalnog ministarstva.

Predmet ugovora koji su potpisali direktor organizacije, Bjorn Hagen i Zdenka Merdžan, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, jest finansijska i profesionalna podrška realizaciji projekta “Osnovno pravo na obrazovanje” u ZDK-u.

Ovaj projekt treba se realizovati tokom 2009. godine i u njegovoj poèetnoj fazi bit æe djeca od 6 do 15 godina i od 15 do 18 godina kojima se želi pomoæi da se ukljuèe u sistem obaveznog osnovnog obrazovanja.

Projektom je tokom 2008. bilo obuhvaæeno 82 djece ranjivih skupina i to u opæinama: Zenica, Visoko, Kakanj i Zavidoviæi, a radi se o djeci predškolskog uzrasta koja se trebaju ukljuèiti u obaveznu pripremnu nastavu.

U ovaj projekt bit æe ukljuèeno i 68-oro djece, od 15 do 18 godina, koja nisu pravovremeno završila ili nisu nikako pohaðala osnovnu školu.

Na današnjem sastanku reèeno je, da je u ovoj godini planirano proširivanje ovog projekta na opæine Tešanj, Breza, Olovo i Maglaj i prema procjenama na ovaj naèin bit æe obuhvaæeno èetiri stotine djece.