Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prijedlog budžeta Opæine Visoko od 11 886 300 KM pred vijeænicima u subotu 21.februara 2009.g.

Prema tekstu Prijedloga, budžet opæine Visoko za 2009.g. trebao bi iznositi 11 886 300 KM. U odnosu  na Nacrt, u Prijedlogu budžeta  planirani su prihodi i izdaci veæi za 7,16 posto. Više od polovine budžeta èine poreski  prihodi  (6 662 000 KM), neporeski prihodi su planirani u iznosu od 2 724 300 KM, od ZDK i Federacije BiH oèekuje se 1 500 000 KM, te od kredita ukupno jedan million KM.

Budžetska sredstva tokom 2009.g. znaèajnim æe dijelom biti utrošena  za otkup zemljišta za proširenje putne infrastrukture, vodosnadbjevanja, nabavku opreme za  Vatrogasnu jedinicu, izrada planova i projektnih dokumentacija  kao i rekonstrukciju i investiciono održavanje  putne i komunalne infrastrukture i izgradnju i rekonstrukciju lokalnih vodovoda kao realizacija programa iz Strategije razvoja.

Znaèajna æe se sredstva i ove godine utrošiti  na komunalne usluge (zimsko i ljetno održavanje javnih površina, održavanje gradskog zelenila, odvoz smeæa na alternativnu deponiju), troškove javne rasvjete, saobraæajne signalizacije, troškovi prijevoza ðaka, grijanje škola i Doma zdravlja, te za plaæanje naknada èlanovima upravnih odbora. Takoðer, 21, 48 posto budžeta bit æe utrošena za plaæe i naknade ukljuèujuæi i doprinos poslodavca. Prema Prijedlogu budžeta 18,19 posto sredstava, odnosno 2 162 000 KM bit æe utošeno za oblast obrazovanja, kulture i sporta, socijalne zaštite i boraèkih populacija, zapošljavanjje pripravnika, rad RTV Visoko, izborne komisije i drugih kroz tekuæe grantove. U tekuæe su grantove ukljuèene i subvencije  Javnim preduzeæima i sportskim klubovima, kao i grantovi za Javne ustanove i udruženja graðana i druge.

Kroz kapitalne æe grantove ove godine  biti finansirani programi mjesnih zajednica, stambeno zbrinjavanje boraèkih populacija, a  ovim æe sredstvima (928 000 KM) biti finansirana i rekonstrukcija zgrade muzeja, vjerski  i sportski objekti kao i pomoæ u izgradnji  i održavanju spomen obilježja. Dio sredstava uložit æe se  za proširenje podruèja pokrivenosti RTV signalom, podrška turizmu, pomoæ u akciji nabavke mamografa i drugo. Dio kapitalnih ulaganja  bit æe finansiram i jednim milionom KM kredita za rad na projektima: izgradnja kolektora od Kožarskog mosta do Betonskog mosta, vodovod Haluge, a bit æe finansirana i rekonstrukcija dijela gradske vodovodne mreže.

I ove su godine planirana sredstva za sudska izvršenja i vansudska poravnanja, u iznosu od 300 000 KM, a  iz izvanbudžetskih sredstava  od 240 000 KM  dijelom æe biti  finansirano privoðenje deponije “Oèazi” konaènoj namjeni, projekti iz oblasti ekologije te uklanjanje pasa lutalica.