Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pazite gdje parkirate!

 

Izvršenom analizom mirujuæeg saobraæaja na podruèju opštine Visoko utvrðeno je da se vrlo èesto dešava da vozaèi nepropisno parkiraju vozila na nedozvoljenim mjestima, suprotno odredbama èlana 74 Zakona o osnovama bezbjednosti saobraæaja na putevima u BiH. To ima za posljedicu otežano odvijanje saobraæaja, kao i to da nepropisno parkirana vozila otežavaju kretanje pješaka trotoarima, zbog èega su pješaci prinuðeni da se na odreðenim mjestima kreæu kolovozom, što ugrožava njihovu bezbjednost.

Iz tog razloga, obavještavaju se graðani i vozaèi da æe Policijska stanica Visoko, dana 12. februara ove godine, u vremenu od 7 do 22 sata, na podruèju svoje nadležnosti provesti akciju pojaèane kontrole mirujuæeg saobraæaja, odnosno kontrole nepropisno parkiranih vozila, a sve u cilju smanjenja broja prekršaja, radi omoguæavanja normalnog odvijanja saobraæaja.

Službenici PS Visoko æe tokom provoðenja akcije preduzimati zakonom predviðene mjere prema poèiniocima prekršaja.