Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Senad Bilaloviæ: Prevent je ponudio manju cijenu od najniže koju je odredio Nadzorni Odbor


 

 

Nakon što je na javni poziv o prodaji neposrednom pogodbom u KTK Visoko pristigla samo jedna ponuda koja je otvorena 04.02. i nakon što smo saznali da je ponuðaè Prevent, o detaljima ponude mišljenje smo zatražili od Senada Bilaloviæa direktora KTK Visoko, ujedno i službenog opunomoæenika.

 

Da li ste zadovoljni onim što je Prevent ponudio?

 

U prvom krugu neposredne pogodbe, u najvažnijem elementu cijeni, ponuðena je manja cijena od one koju je KTK odredio putem Nadzornog Odbora kao najnižu. Svi ostali elementi koje smo naveli, a to su, prijem 465 radnika,, investicije od 5 miliona KM, zadržavanje djelatnosti…., Prevent se obavezao da æe ispuniti.

 

Kada je rijeè o Fabrici obuæe u Goruši postoji moguænost da približimo stavove o cijeni u drugom krugu neposrednih  pregovora za desetak dana.

 

Što se tièe Fabrike krupne kože i krzna te dijela infrastrukture u Topuzovom polju razlika u ponuðenoj od tražene cijene je poprilièno velika. Pregovori æe takoðer i o ovome biti nastavljeni za desetak dana.

 

O kojim ciframa se radi?

 

Konkretno o ciframa u ovom trenutku ne mogu govoriti, zbog samih pravila pregovora, a ako pregovori uspije cifre æe naravno biti transparentne.

 

Koje su obaveze KTK ukoliko doðe do dogovora?

 

U tom sluèaju KTK Visoko je dužan, ako se prihvate uslovi, ispuniti obaveze prema PIO te obaveze za plaæe za ljude koje eventualno Prevent preuzme. Od ostalog dijela sredstava prioritetno bi bili ispunjeni uslovi povezivanja staža (uplata PIO), te obaveze za plaæe. Zatim tu su i obaveze prema komercijalnim bankama i naravno zaostale plaæe.

 

Ko uèestvuje u pregovorima sa Preventom u ime KTK Visoko?

 

Osime mene kao službenog predstavnika i opunomoæenika ispred KTK pregovorima u svim krugovima neposredne pogodbe, radi transparentnosti, prisustvuje i Ramiz Omanoviæ, predsjednik sindikata KTK.