Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana Skupština FK „Rudar” Kakanj

 

Novi predsjednik Skupštine Fudbalskog kluba „Rudar” je Mirsad Jašarspahiæ, a novi predsjednik Upravnog odbora je Mensur Mušija. Gospodin Jašarspahiæ je generalni direktor Rudnika Kakanj, a gospodin Mušija je direktor proizvodno trgovinskog preduzeæe “MGM FARM” d.o.o. Kakanj èija djelatnost je distribucija i veleprodaja farmaceutike, parafarmaceutike i svih drugih proizvoda iz oblasti farmaceutike i zdravstva.

Kontinuitet u sastavu Upravnog odbora nastavljaju: Suad Spahiæ, Igor Andrijeviæ, Branimir Muidža, Iso Zaimoviæ, Nusret Imamoviæ,Mirsad Bjelopoljak i Sejfudin Mehiæ.
Novi èlanovi Upravnog odbora su: Kenan Hasagiæ, Ivica Petroviæ, Mirnes Bašiæ, Nihad Kadiæ, Nermin Mandra i Edin Begovac.

Ova imenovanja potvrdila je Skupština Fudbalskog kluba Rudar koja se održala 3. februara 2009. godineu sali Opæine Kakanj.
Dosadašnji predsjednik Upravnog odbora Suad Spahiæ podnio je Izvještaj o radu za protekle godine èetvorogodišnjeg mandatnog perioda sa finansijskim izvještajem za 2008. godinu, a èlanovima Skupštine dostavljen je Plan rada za 2009. godinu. Na ovaj naèin èlanovi Skupštine su zvanièno upoznati sa realizacijom projekata na izgradnji zapadne tribine stadiona i pomoænog terena ali i njihovom sudbinom u narednom periodu. Novoizabrani predsjednik Upravnog odbora Mensur Mušija je u govoru zahvalnosti povodom izbora bio veoma  kategorièan i optimistièan istièuæi da  je takmièarski cilj Premijer liga, a da æe do tada biti završena izgradnja zapadne tribine.

Skupština Kluba je na osnovu prezentovanih dokumenta iz Arhiva BiH donijela Odluku o utvrðivanju datuma osnivanja Kluba, a na osnovu prijedloga kojeg je kod definisanja dnevnog reda Skupštine predložio Mato Komšo, inaèe jedan od koautora buduæe monografije „Rudara”. Naime, dosadašnja godina osnivanja Kluba 1928. definitivno se ne može uzeti kao godina nastanka jer je u skoro jednogodišnjem istraživaèkom radu dokazano da se Sportski Klub Rudar iz Kaknja-Zgošæe pominje u razlièitim dokumentima Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine u periodu od 19. aprila do 03. maja 1920. godine.