Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Obavijest iz JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Projekt “Osnovno pravo na obrazovanje” koji naša ustanova prevodi pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta Ze-Do kantona,  a u sklopu obavezne pripreme djece za školu u trajanju od 150 sati poèinje 02.02.2009. godine u Ustanovi sa poèetkom u 8:00 sati.

Drugi ciklus od februara do kraja aprila provodi se u dvije grupe od po 20 djece svaki dan u trajanju od po 3 sata.

Uslovi za prijavu djece:

Pravo upisa imaju djeca koja æe se upisati u prvi razred osnovne škole u 2009. godini.

Prilikom formiranja grupa prednost imaju djeca koja nisu obuhvaæena predškolskim odgojem i obrazovanjem, djeca slabijeg imovinskog stanja, djeca iz manjina, RVI, djeca na evidenciji u Centru za socijalni rad, djeca demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata.

Boravak u ustanovi za svu djecu je besplatan. U toku boravka u ustanovi djeca imaju jedan obrok i kompletne didaktièke materijale za svoj uzrast. Prijave kod odgajatelja: Brkoviæ Mirha i Mlaèo Suada prva grupa. Druga grupa Islamoviæ Ševala i Omenoviæ Nermina.

Na kraju ciklusa polaznicima æe biti uruèene diplome koje prilažu prilikom upisa u prvi razred osnovne škole.