Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Fagas” preuzima “Visokogas”?

 

Ekonomski institut iz Sarajeva izabran je za konsultanta u izradi elaborata o opravdanosti dodjele koncesije na distribuciju prirodnog plina u opštini Visoko, odnosno dodjeli javnog dobra gasne mreže. Upravo zbog toga, naèelnik opštine Visoko Munib Alibegoviæ organizovao je u petak sastanak u svom kabinetu, na kojem su bile prisutne sve ukljuèene strane zainteresovane za ovaj projekt, a to su opštinska uprava, Opštinsko vijeæe Visoko, «Visokogas», zatim izabrani ponuðaè na tenderu za privatizaciju firma “Fagas” iz Sarajeva i istraživaèki tim Ekonomskog instituta. Sastanak je imao za cilj postizanje dogovor o naèinu rada i naèinu organizacije provoðenja istraživanja, kao i ulozi koju ima svaka od navedenih strana.

Predložili smo naèin rada i sadržaj elaborata koji sadrži pet poglavlja, a daæemo i istorijski pregled dosadašnjih aktivnosti na privatizaciji i dodjeli koncesije, te istražiti faktore koji utièu na dodjelu koncesije. Ukupno æe biti istraženo pet kljuènih faktora, a to su socio-ekonomsko stanje na podruèju opštine, zatim tržište gasa na podruèju Visokog, tehnièko-tehnološki faktor, razvojni, te pravni i institucionalni okvir za donošenje odluke o koncesiji.” – rekao je prof. Anto Domazet, ispred Ekonomskog instituta u Sarajevu.

Prema njegovim rijeèima, kasnije æe svi faktori biti evaluirani, te æe se procijeniti njihov uticaj na dodjelu koncesije i doæi do objektivnih kvantitativnih pokazatelja koja je varijanta bolja, da li dodijeliti ili odbiti koncesiju. Nakon toga æe se dati zakljuèci i preporuke, koji æe biti usaglašeni sa onim što je glavni nalaz istraživanja, a to je da li postoji ili ne opravdanost davanje koncesije.

Želimo da ovaj elaborat bude rezultat objektivne metodologije istraživanja i vjerujem da æe on biti u svim svojim aspektima argumentovan, profesionalno uraðen, te osloboðen bilo kakvih emocija, pritisaka itd. Vjerujemo da æe odluka koju elaborat bude sugerisao OV Visoko biti u korist dugoroènih interesa graðana opštine Visoko.” – dodao je prof. Domazet.