Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Do aprila gotova dionica Dobrinje-Kakanj?

 

Završetak radova na izgradnji dionice Dobrinje – Kakanj i aktivnosti na uvoðenju zatvorenog sistema naplate cestarine, su projekti koji su obuhvaæeni Programom rada Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (FEDA) za 2009. godinu, a koji je na posljednjoj sjednici prihvatila Vlada Federacije BiH. Izgradnja dionice Dobrinje – Kakanj, u dužni 9,4 km poèela je u februaru 2008. Do septembra je završeno i pušteno u promet 3,8 km na ovoj dionici, a završetak preostalih 5,6 km planiran je za april 2009.

Federacija BiH ima u funkciji 31,4 km autoceste, a po okonèanju ovih radova imaæe ukupno 37 km autoceste na potezu Sarajevo (Jošanica) – Kakanj.

Od 1. juna 2008. pušteno je u rad i prvo mjesto za naplatu cestarine na izgraðenim dionicama autoceste. Naplata cestarine je organizovana na principu otvorenog sistema. Prvih sedam mjeseci rada tog sistema dalo je daleko bolje rezultate od oèekivanih, pri èemu je za samo sedam mjeseci ostvaren prebaèaj godišnjeg plana prihoda od cestarine za 2008. od 7,3 posto.

Krajem 2008. poèela je izgradnja i boènih naplatnih mjesta Podlugovi i Visoko, u zatvorenom sistemu naplate, izrada projektne dokumantacije za montažno naplatno mjesto Kakanj i izgradnja TK kablovske instalacije koja æe povezati naplatna mjesta u dužini od 37 km u zatvorenom sistemu naplate cestarine. Na ovaj naèin oèekuje se poveæanje prihoda sa sadašnjih deset miliona KM godišnje na 20 miliona KM.

Istovremeno su, tokom 2008. pokrenute aktivnosti na izradi glavnih projekta za novih 35 km autoceste i uz punu saradnju sa Ministartvom komunikacija i prometa BiH za izradu dodatnih 72 km glavnih projekata autoceste u FBiH.

Krajem 2008. potpisani su i prvi kreditni ugovori sa meðunarodnim finansijskim institucijama (EIB i EBRD) kao i parafiranje kreditnog sporazuma sa Kuvajtskim investicionim fondom èime bi se osigurala sredstva od 570 miliona KM za èetiri dionice autoceste ukupne dužine 65 km.

“Nastavak pregovora sa EIB trebao bi rezultirati sa novim kreditnim zajmom u vrijednosti 480 miliona KM koji nedostaju za kompletiranje novih 65 km autoceste. Plan za realizaciju tih sredstava je 2009 – 2012 nakon èega bi FBiH imala 110 km autoceste”, navodi se u Programu rada FEDA za 2009.

To ne znaèi da se time ogranièavaju planovi FEDA na izgradnji preostalih 175 km autoceste na trasi koridora Vc u FBiH. Paralelno sa zaokruživanjem finansijske konstrukcije za 65 km autoceste, radi se i na pripremi finansijske konstrukcije za ostatak koridora Vc u FBiH.