Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Opæinsko vijeæe Visoko: “Lezeæi policajci uništavaju privatnu imovinu”

Vijeænici Opæinskog vijeæa Visoko dali su saglasnost na moguænost dodjele koncesije na istrazivanje i eksploataciju mineralnog resursa – gline na lokalitetu Kološiæi privrednom subjektu “Suša Commerce” Visoko. Prema usvojenom zakljuèku, OV od nadleznog kantonalnog ministarstva zahtijeva da se posebna paznja posveti zaštiti zivotne okoline i ekološkom aspektu, ali i da se prije potpisivanja ugovora o koncesiji još jednom izvrše konsultacije za ovim zakonodavnim tijelom.

Tokom rasprave o ovoj taèci, predstavnik kantonalnog resornog ministarstva iznio je podatke da u budzetu kantona ima oko 2 miliona KM sredstava namjenjenih opæinama , te da opæina Visoko nije aplicirala ni jedan projekat koji bi se finansirao ovim sredstvima. Prema njegovim podacima preduzeæe IGM plaæa 87 feninga po kubnom metru eksploatisanog podruèja, što godišnje iznosi oko 24 000 KM. Pola od tih sredstava ide u budzet opæine Visoko. Pretpostavlja se da æe eventualna koncesija preduzece “Susa Commerce” koštati puno više.

Izmeðu ostalog, vijeænici nisu prihvatili prijedlog kluba vijeænika SDP-a da se sadašnji Prijedlog Odluke o komunalnim taksama, preinaèi u Nacrt. SDP- ov vijeænik Faruk Salèinoviæ obrazlozio je ovakav stav velikim brojem amandmana koji bi još mogli biti ulozeni, te primjenom ove Odluke tek od naredne godine. Meðutim, prijedlog nije podrzala veæina vijeænika, pa je usvojen zakljuèak o prihvatanju Prijedloga Odluke, uz moguænost korigovanja do poèetka primjene.

VIjeænici su danas postavili i brojna pitanja upuæena opæinskim nadleznim sluzbama i kantonalnim ministarstvima te nekoliko inicijativa. Meðu pitanjima, izmeðu ostalih Halim Pihljak (SBIH) pita zašto opæina Visoko ne kandiduje projekte koji bi se finansirali kapitalnim ulaganjima. Slièno pitanje postavila je i vijeænica Amila Hodziæ (SDP) koja se interesuje jesu li opæinske sluzbe aplicirale projekte koji bi se moglii finansirati iz sredstava Federalne Vlade. Hodziceva je za ilustraciju navela primjere susjednih opæina èije æe projekte federalna Vlada finansirati sa nekoliko stotina hiljada KM.

Vijeænik Nijaz Šahinoviæ (SDA) pokrenuo je inicijativui za oformljavnje Meteorološke stanice koja je prije rata postojala u Visokom, a Mirza Ganiæ (SDA) trazi ukidanje lezecih policajaca na pravcu Arnautoviæi – Uvoriæi i ulici Branilaca, istièuæi da “lezeci policajci uništavaju privatnu imovinu”.