Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Program rada OV Visoko za 2009. godinu

 

Programske aktivnosti Općinskog vijeća Visoko u 2009. godini su utvrđene ustavnim položajem općine kao jedinice lokalne samouprave, te Statutom općine kojim su utvrđene nadležnosti Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela. Program rada Općinskog vijeća Visoko za 2009. godinu čine akti iz normativno-pravne, studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione djelatnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća koje su propisane Ustavom Federacije BiH, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona, Statutom Općine i zakonima. Općinsko vijeće će u 2009. godini, poštujući proceduru propisanu Poslovnikom Općinskog vijeća, uzimati u razmatranje nacrte i prijedloge odluka i drugih akata ovlašćenih predlagača. S ciljem sagledavanja stanja u određenim oblastima iz nadležnosti Općinskog vijeća i preduzimanja mjera za poboljšanje stanja u tim oblastima, Programom je planirano i razmatranje informacija i izvještaja.
 
 
II – SADRŽAJ PROGRAMA
 
U 2009. godini Općinsko vijeće će razmatrati:
 
A- Oblast lokalne samouprave i uprave
 
1. ODLUKA O PEČATU OPÆINE VISOKO
Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: juni
Razlozi donošenja: Usaglašavanje sa Statutom općine Visoko
 
2. ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA U MJESNIM ZAJEDNICAMA OPÆINE VISOKO
Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i Služba za opću upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove
 
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: mart
Razlozi donošenja: redovni izbori-obaveza u skladu sa Statutom općine Visoko
 
3. ODLUKA O DODJELI PRIZNANJA OPÆINE VISOKO ZA 2009. GODINU
Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
Predlagač: Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti
Rok: juli
Razlozi donošenja: Odluka o javnim priznanjima općine Visoko
 
 
B – Oblast finansija
 
 
1. BUDŽET OPÆINE VISOKO ZA 2009. GODINU
Nosilac izrade: Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: prijedlog-januar
Razlozi donošenja: Zakon o proračunima – budžetima u Federaciji BiH
 
2. ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPÆINE VISOKO ZA 2009. GODINU
Nosilac izrade: Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: prijedlog-januar
Razlozi donošenja: Zakon o proračunima – budžetima u Federaciji BiH
 
3. BUDŽET OPÆINE VISOKO ZA 2010. GODINU
Nosilac izrade: Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: nacrt-oktobar, prijedlog-decembar
Razlozi donošenja: Zakon o proračunima – budžetima u Federaciji BiH
 
4. ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPÆINE VISOKO ZA 2010. GODINU
Nosilac izrade: Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: nacrt-oktobar, prijedlog-decembar
Razlozi donošenja: Zakon o proračunima – budžetima u Federaciji BiH
 
 
C – Oblast prostornog uređenja, komunalne djelatnosti i zaštite čovjekove okoline
 
1. ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKOG NIZA OD ULICE BRAÆE ZEČEVIÆA DO ULICE DŽANANOVIÆA U VISOKOM
Nosilac izrade: Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: januar
 
 
2. ODLUKA O SAOBRAÆAJU
Nosilac izrade: Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: prijedlog-januar (Nacrt usvojen na 40. sjednici Općinskog vijeća održanoj 12.7.2008. godine)
Razlozi donošenja: Usklađivanje sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i Zakonom o prekršajima u FBiH
 
3. ODLUKA O POGREBNOJ DJELATNOSTI I UREÐIVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA
Nosilac izrade: Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: maj
 
4. ODLUKA O KOMUNALNOJ NADOKNADI ZA KORIŠTENJE OBJEKATA I UREÐAJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE
Nosilac izrade: Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: juli
 
5. ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
Nosilac izrade: Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: juli
Razlozi donošenja: Usklađivanje sa Zakonom o prekršajima u FBiH i Zakonom o komunalnim djelatnostima Ze-do kantona
 
6. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA OPÆINE VISOKO
Nosilac izrade: Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: nacrt-juli, prijedlog-decembar
Razlozi donošenja: Usklađivanje sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona
 
 
D – Studijsko-analitički i informaciono-dokumentacioni materijali
 
1. PROGRAM RADA OPÆINSKOG VIJEÆA VISOKO ZA 2009. GODINU
Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Rok: prijedlog-januar
 
2. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA OPÆINSKOG VIJEÆA VISOKO ZA 2008. GODINU
Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Rok: mart
 
3. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI ZAKLJUČAKA OPÆINSKOG VIJEÆA VISOKO
Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Rok: tromjesečno
 
4. IZVJEŠTAJ O RADU OPÆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU I POSEBNIH OPÆINSKIH SLUŽBI OPÆINE VISOKO U 2008.GODINI
     – IZVJEŠTAJ O RJEŠAVANJU PRVOSTEPENIH UPRAVNIH PREDMETA U 2008. GODINI
Nosilac izrade: Općinske službe
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: mart
 
5. IZVJEŠTAJ O RADU OPÆINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA VISOKO U 2008.GODINI
Nosilac izrade: Općinsko pravobranilaštvo
Rok: mart
 
6. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPÆINE VISOKO ZA 2008. GODINU
Nosilac izrade: Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: april
 
7. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU JAVNIH PREDUZEÆA U 2008. GODINI
    – IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNIH ODBORA JAVNIH PREDUZEÆA U 2008. GODINI
Nosilac izrade: Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije i Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, u saradnji sa javnim preduzećima, odnosno nadzornim odborima istih
Rok: april
 
8. IZVJEŠTAJ O RADU JAVNIH USTANOVA U 2008. GODINI
    – IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA U 2008. GODINI
Nosilac izrade: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, u saradnji sa javnim ustanovama, odnosno upravnim odborima istih
Rok: april
 
9. INFORMACIJA O STANJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA PO MJESNIM ZAJEDNICAMA I RADU SAVJETA I ZBOROVA GRAÐANA MZ NA PODRUČJU OPÆINE VISOKO U 2008. GODINI
Nosilac izrade: Služba za opću upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove
Rok: april
 
10. INFORMACIJA O PROCESU PRIVATIZACIJE NA PODRUČJU OPÆINE VISOKO U 2008. GODINI I REZULTATIMA PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA
Nosilac izrade: Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije, u saradnji sa Agencijom za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
Rok: april
 
11. INFORMACIJA O STANJU I POSLOVANJU PRIVREDE NA PODRUČJU OPÆINE VISOKO U 2008. GODINI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA STANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Nosilac izrade: Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije
Rok: maj
 
12. INFORMACIJA O RADU NEVLADINIH ORGANIZACIJA-UDRUŽENJA GRAÐANA NA PODRUČJU OPÆINE VISOKO
Nosilac izrade: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, u saradnji sa NVO i udruženjima građana
Rok: maj
           
13. INFORMACIJA O STANJU PRIVREDNOG I OPŠTEG KRIMINALITETA I JAVNOG REDA I MIRA U 2008. GODINI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA MALOLJETNIČKU DELIKVENCIJU
Nosilac izrade: Policijska uprava Visoko
Rok: maj
 
14. IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM IZBORIMA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA OPÆINE VISOKO I POTVRÐIVANJE REZULTATA NAKON PROVEDENIH IZBORA
Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i Služba za opštu upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove
Rok: maj
 
15. INFORMACIJA O ISTRAŽIVANJIMA NA LOKALITETIMA VISOČKIH PIRAMIDA
Nosilac izrade: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica i Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije, u saradnji sa UO Fondacija Arheološki park: «Bosanska piramida Sunca»
Rok: juni
 
16. INFORMACIJA O POLOŽAJU SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA POLOŽAJ PENZIONERA
Nosilac izrade: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, u saradnji sa JU Centar za socijalni rad Visoko i udruženjima penzionera općine Visoko
Rok: juli
 
17. INFORMACIJA O STANJU SPORTA I STANJU SPORTSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPÆINE VISOKO
Nosilac izrade: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, u saradnji sa Sportskim savezom i sportskim klubovima, te KSC «Mladost» Visoko
Rok: juli

18. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPÆINE VISOKO ZA I – VI 2009.GODINE
Nosilac izrade: Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: juli

19. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA OPÆINSKOG VIJEÆA VISOKO ZA PERIOD I – VI 2009. GODINE
Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Rok: juli
 
20. INFORMACIJA O STANJU KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEÐA NA PODRUČJU OPÆINE VISOKO ZA 2008. GODINU
Nosilac izrade: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica u saradnji sa Zavičajnim muzejom Visoko
Rok: septembar
 
21. INFORMACIJA O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA NA POBOLJŠANJU STAMBENO I SOCIJALNO-EKONOMSKOG POLOŽAJA PRIPADNIKA BRANILAČKE POPULACIJE I NJIHOVIH PORODICA
Nosilac izrade: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, u saradnji sa boračkim organizacijama sa područja općine Visoko
Rok: oktobar
 
22. INFORMACIJA O UPISU UČENIKA U I RAZRED OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA 2009/2010. GODINU
Nosilac izrade: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, u saradnji sa osnovnim i srednjim školama sa područja općine Visoko
Rok: oktobar
 
23. PROGRAM RADA OPÆINSKOG VIJEÆA VISOKO ZA 2010. GODINU
Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Rok: nacrt-novembar, prijedlog-decembar
III – IZBORI I IMENOVANJA
 
        Općinsko vijeće će u okviru svojih ovlaštenja razmatrati i donositi odluke o imenovanjima i razrješenjima iz nadležnosti Općinskog vijeća, po prijedlozima ovlaštenih predlagača.
 
 
IV – RADNA TIJELA OPÆINSKOG VIJEÆA
 
            Radi što kvalitetnijih konačnih rješenja, Općinsko vijeće u svojoj unutrašnjoj strukturi ima izabrana odgovarajuća radna tijela.
            Radna tijela Općinskog vijeća će u toku cijele godine kontinuirano razmatrati materijale i davati mišljenja Općinskom vijeću, odnosno vršiti poslove koji su im određeni Poslovnikom Općinskog vijeća.
 
 
V – ZADACI I CILJEVI PROGRAMA
 
            Imajući u vidu da je javnost rada jedan od osnovnih postulata djelovanja Općinskog vijeća, u cilju upoznavanja javnosti, Općinsko vijeće donosi svoj Program rada za narednu 2009. godinu.
            Za izvršenje utvrđenih zadataka iz Programa rada uglavnom je zadužen Općinski načelnik i nadležne općinske službe, čime nije isključena mogućnost da i drugi subjekti, u skladu sa odredbama Poslovnika Općinskog vijeća, podnose Općinskom vijeću prijedloge akata, odnosno informacija.
            Zadaci utvrđeni Programom rada su samo okvirni i određeni u minimumu. Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Općinsko vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2009. godine, koji će se po podnošenju u Općinsko vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom Općinskog vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim, sve u cilju stvaranja pretpostavki za što bolje funkcionisanje Općine i što kvalitetnije ostvarivanje prava građana, te privredni prosperitet uopšte.


(serda.ba)