Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ZDK: Dopuna prava za članove boračkih populacija

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 91. sjednici donijela je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Ove izmjene donesene su radi usklađivanja sa zakonima na federalnom nivou, ali i radi unošenja dopuna koje su predložile kantonalne organizacije branilaca i članova njihovih porodica.Novina u predloženom Nacrtu je to što se kao korisnici dopunskih prava uvode i lica sa prebivalištem na području ZDK, ali i povratnici u Republiku Srpsku, koji su dosad koristili samo jedno od brojnih prava na stambeno zbrinjavanje.

 

Nacrtom se mijenjaju i usklađuju sa federalnim zakonom i odredbe Zakona kojima su definisane kategorije dobrovoljaca u organiziranju otpora i veterana, a usklađuju se i definicije djeteta ratnog vojnog invalida i demobilisanog borca. Kao rezultat permanentnih zahtjeva branilačkih udruženja Ze-do kantona unesene su značajnije izmjene. One se sastoje u tome da su sva prava, a ne samo određena, osigurana pripadnicima boračke populacije i to bez uvjeta da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, ili da im je radni odnos prestao njihovom krivicom ili činjenicom da su ostvarili pravo na otpremninu nakon prestanka radnog odnosa. Uz to,nema više ni ograničenja za starosnu dob (do 25 godina) djece šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i djece umrlih RVI koja je dosad bila. U ova prava uvode se i udovice umrlih demobilisanih boraca.

 

Kako je već vidljivo u prezentiranim izmjenama pomenutog zakona, Ministarstvo za boračka pitanja u toku ove godine obavilo je niz konsultacija sa kantonalnim udruženjima boračkih populacija, a bit svih izmjena i dopuna leži u utvrđivanju prava koja dosad nisu regulisana federalnim i drugim propisima. Ovaj Nacrt zakona ide dalje u skupštinsku proceduru kao i na javnu raspravu koja će obuhvatiti lokalne i kantonalni nivo vlasti. Stoga, iz Ministarstva za boračka pitanja pozivaju pripadnike branilačke populacije da upute svoje sugestije i primjedbe po predloženom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

 

Press služba ZDK