Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jasmin Dlakić podnosi krivične prijave protiv načelnika Općine Muniba Alibegovića i Emira Bukurevića

Općina Visoko je odlukom Suda nedavno izgubila spor sa firmom “Atlas-D” iz Visokog na osnovu kojeg je dužna isplatiti cca.60.000KM (novac poreznih obveznika) ovoj firmi. U fazi je i druga tužba protiv Općine po istom osnovu s tim što je iznos tužbe, osnovica, 108.000KM, a nakon toga će uslijediti još dvije tužbe prema Općine i krivična prijava protiv sadašnjeg načelnika Općine Muniba Alibegovića i njegovog pomoćnika za Urbanizam Emira Bukurevića. Da podsjetimo, Općina je i prije ovog spora na štetu poreznih obveznika gubila sporove kao u slučaju MZ Gornja Zimča, odnosno Općinskih uposlenika nemuslimana koji su u ratu otpušteni protuzakonito te nedavno završeni spor težak 500.000KM koji traje pet godina između JKP “Visočica” i Općine u kojem je Općina izgubila. Postavlja se pitanje ko je to toliko pametan pa se sa takvom lahkoćom razmeće novcem poreznih obveznika i oštećuje ionako mali budžet!? Evo jednog primjera, u ovom slučaju firme “Atlas D”, kako sujeta, egoizam i egocentrizam ljudi uposlenih u Općini košta porezne obveznike kroz izgubljene sudske sporove i nestručnost u radu nadležnih općinskih službi:

“U skladu sa Pravilnikom o monitoring postupku javnih nabavki (Sl. glasnik broj: 48/08), podnosimo ovaj zahtjev zbog teškog i kontinuiranog kršenja Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, i 70/06) od strane Općine Visoko kao ugovornog organa u postupcima zimskog održavanja puteva na podrućju Općine Visoko.

Obzirom da je naše Društvo u okviru svoje djelatnosti regitrovano između ostalog i za održavanje puteva, te da ispunjava sve zakonom propisane uslove tako se i  prijavljuje na javna nadmetanja zimskog održavanja puteva na podrućju općine Visoko poćev od 2005. godine od kada ugovorni organ (Općina Visoko- općinski načelnik) iz njima samo poznatih razloga krše Zakon o javnim nabavkama BiH i isključuje nas kao legalno izabranog ponuđača.

Ovo kršenje se provodi kontinuirano, a što potvrđujemo i Rješenjima Ureda za razmatranje žalbi koji svake godine usvoje našu žalbu, a na štetu Općine Visoko i koji utvrde da je došlo do grubog kršenja ZJN BiH, a nadalje svoja prava tražimo i sudskim putem tako da imamo i pravosnažne presude koje su donešene u našu korist, a na štetu Općine Visoko.

Ovim putem Vam pojašnjavamo za svaku godinu pojedinačno, kršenje ZJN BiH, i to kako slijedi:
 

2005. GODINA

Ugovorni organ je u Sl.glasniku BiH broj: 54/05 raspisao javno nadmetanje za zimsko održavanje puteva na podrućju općine Visoko za 2005/2006. godinu, tako što je predmet javnog nadmetanja podijelio u dva LOT-a: LOT 1- održavanje gradskih ulica i trotoara i LOT 2- održavanje lokalnih puteva, te nakon provedene procedure,  Komisija za provedbu javnog nadmetanja utvrđuje i preporučuje da se za najpovoljniju ponudu za LOT 2 izabere ponuda našeg Društva, dakle Komisija je utvrdila da naše Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove i u tenderskoj dokumentaciji zahtjevane dokumente za izbor najpovoljnijeg ponuđača, a što je potvrđeno i Odlukom općinskog načelnika broj: 01/2-02-707/05 od dana 10.11.2005. godine, da bi nakon prigovora ponuđača, koji je neosnovan, Općinski načelnik izmijenio prvobitno donesenu Odluku i  nezakonito diskvalifikovao nas kao ponuđača, a što je kasnije utvrdilo i Federalno ministarstvo finansija koje je bilo zaduženo u to vrijeme za rješavanje po žalbana ponuđača, a u skladu sa ZJN BiH.

Pomenuto ministrastvo je usvojilo našu žalbu i naložilo ugovornom oragnu da zaključi ugovor sa nama kao legalno izabranim ponuđačem, a sve u cilju kako bi se izbjegle daljnje nepravilnosti.

Međutim, ugovorni organ nije postupio po Rješenju drugostepenog organa i zaključio je ugovor sa našim Društvom samo za period od 05.01.2006. godine pa do 15.03.2006. godine, a ne za period  zakonom propisanog perioda zimskog održavanja puteva, odnosno za period za koji je vrijedila ponuda našeg Društva, a to je period 15.11.2005. do 15.03.2006. godine.

U članu 13. pomenutog Ugovora je stajalo da će za period od 15.11.2005. godine do 05.01.2006. godine biti nakanadno uređen između nas i Općine Visoko.

Međutim ugovorni organ nikada nije riješio sa nama taj period, tako smo sudskim putem zatražili zaštitu svojih prava i dobili pravosnažnu sudsku presudu u našu korist u kojoj se ugovorni organ – Općina Visoko obavezuje da isplati iznos od 44.279,93 KM sa zakonskom zateznom kakamtom počev od dana 20.02.2007. godine, kao i da nam nadoknadi troškove postupka.

Dakle u ovom postupku Općinski načelnik je zloupotrijebio položaj i oštetio Općinski budžet, a sve iz razloga grubog kršenja ZJN BiH  i drskog nepoštivanja i neprimjenjivanja drugostepene odluke-  Rješenja Federalnog ministarstva finasija.

 2006. GODINA

U Sl.glasniku BiH broj: 76/06 Općina Visoko je raspisala javno nadmetanje za zimsko održavanje lokalnih puteva na podrućju općine Visoko, gdje smo se mi kao ponuđač tražili od ugovornog organa potvrdu kojom bi dokazali zadovoljavajuću izvedbu radova u 2005/2006 godini nas kao ponuđača, istu nam ugovorni orga nije nikada izdao.

I nakon svega ponovo se prijavljujemo na javno nadmetanje kao ponuđač koji ispunjava zakonom i tenderom propisane uslove, i opet nakon provedene procedure  izabrani smo kao najpovoljniji ponuđač.

Nakon donešene Odluke broj: 01/2-02-689/06, općinskog načenika da smo mi izabrani kao najpovoljniji ponuđač  isti nas obavještava da se postupak obustavlja zbog žalbe drugog ponuđača –GARO COMPANY d.o.o. Visoko.

Obzirom da smo saznali da je žalba pomenutog ponuđača odbijena obračali smo se više puta ugovornom organu da zaključi sa nama ugovor kao najpovoljnijim ponuđačem jer je žalba odbijena, a Rješenje o odbijanju žalbe smo imali u kopiji koju nam je dostavio  Uredu za razmatranje žalbi na naš zahtjev.

Nakon tih zahtjeva ugovorni organ nas obavještava da je podnesena još jedna žalba od strane ponuđača Mušinbegović d.o.o. Visoko u kojem dopisu, ugovorni organ se u svojim lažima zapetljao oko datuma i sam sebe doveo u kontradiktornost, jer smo mi kao ponuđač odmah ukazali da je žalba istog ponuđača neblagovremena, a što je kasnije potvdio i Ured za razmatranje žalbi.

Da bih nakon svega ugovorni organ tražio od nas ponudu za zimsko održavanje puteva, a što je nezakonito, jer smo mi kao ponuđač dostavili ponudu uz svu prateću tendersku dokumentaciju.

Istu ponudu smo ponovo profaksali na njihov zahtjev.

I od tada pa do danas nismo zaključili Ugovor, a svoja prava ponovo smo zatražili na sudu.

 2007. GODINA

U skladu sa zakonskom obavezom zimskog održavanja puteva, ugovorni organ je raspisao javno nadmetanje za zimsko održavanje puteva u 2007/2008. godini.

Na javno nadmetanje prijavili smo se mi kao ponuđač i „Mušinbegović“ d.o.o. Visoko.

Nakon provedene procedure općinski načelnik je Odlukom broj: 01/2-02-617/07 diskvalifikovao nas kao ponuđača da ne ispunjavamo zakonom postavljene uslove. I istom odlukom izabrao firmu „Mušinbegović“ d.o.o. Visoko kao najpovoljnijeg ponuđača iako je ostala samo njegova ponuda što  ugovorni organ nije mogao po ZJN, a što potvrđuje i Ured za razmatranje žalbi.

Nakon toga smo mi kao ponuđač uložili Prigovor na Odluku i ukazali ugovornom organu na propuste koje je učinio u tenderskoj dokumentaciji i nepravilno donešenoj odluci o izboru najponoljnijeg ponuđača.

Ugovorni organ nam odbija prigovor kao i svaki put do sada (zaredom  tri godine), da bi nakom uložene žalbe Uredu za razmatranje žalbi isti nam usvojio žalbu .

Dok u međuvremenu ugovorni orga je zaključio privremeni Ugovor za zimsko održavanje ulica sa JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko, Društvom koje nije čak ni registrovano u sudskom registru za izvođenje tih radova i koje nema niti tehničke, a niti kadrovske opremljenosti za izvođenje predmetnih radova.

Opreza radi napominjemo da se pomenuto Društvo nikada nije prijavljivalo na javna nadmetanja za zimsko održavanje puteva niti ima iskustva iz istih poslova, ali princip općinskog načelnika je jači od zakona što je i ovaj put dokazano.

I nakon više dopisa koje smo uputili ugovornom organu za zaključenje ugovora na osnovu drugostepenog Rješenja ureda za raznmatranje žalbi, isti nam nikada nisu dostavili prijedlog ugovora na potpis.

2007. GODINA (Ponovljeni postupak)

U sl.glasniku BiH broj: 94/07 Općina Visoko je objavila javno nadmetanje za zimsko održavanje lokalnih  puteva na području općine Visoko, tako što je u tenderskoj dokumentaciji tačnije u tačci 5.12. navela da se cijena izražava u KM za zimski period od potpisivanja ugovora do 15.03.2008. godine.

Obzirom da nama kao ponuđaču nije isto da se putevi održavaju 10, 20 ili 30 dana uputili smo zahtjev za pojašnjenje te dokumentacije.

Da bih dobili odgovor od ugovornog organa dana 27.12.2007. godine u kojem potvrđuju svoje stavove navedene u tačci 5.12 tenderske dokumentacije, ali isti ugovorni organ nakon nekoliko dana tačnije 07.01.2008. godine mijenja mišljenje i kaže da se cijena izražava po sniježnom danu, a koju neblagovremeno ponuđačima.

Tako da je doveo mnoge ponuđače u zabludu i jedni ponuđači su vršili obračun po sniježnom danu dok su drugi  po kriteriju navedenom u tačci 5.12. tenderske dokumentacije.

Ponovo općinski načelnik donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i to firmu

„ Mušinbegović“  d.o.o. Visoko.

Mi ponovo ulažemo prigovor koji se po stalnoj praksi ovog ugovornog organa odbija, a žalba koju upučujemo Uredu za razmatranje žalbi koji rješava u našu korist i po četrvrti put usvaja našu žalbu i utvrđuje kršenje ZJN BiH od strane ugovornog organa – Općine Visoko.

I ponovo nakon drugostepene odluke ugovorni organ veoma drsko odbija zaključenje Ugovora  i postupanje po istom Rješenju što ćemo ponovo morati rješiti sudskim putem.

 2008 GODINA

U Sl.glasniku BiH broj: 32/08 Opććina Visoko objavljuje javno nadmetanje za zimsko održavanje lokalnih puteva na području općine Visoko za 2008/2009. godinu tako što je bilo rapoređeno u tri LOT-a, te isti navodi u  tenderskoj dokumentaciji uslove i upute za prihvatljivost ponude ponuđača.

Ponovo se prijavljejemo kao legalni ponuđač i učestvujemo u nadmetanju sa još tri prijavljena ponuđača. Na otvaranju ponuda utvrđeno je da ponuđač firma Mušinbegović d.o.o. Visoko nema numerisane strane ponude, a kako je zahtjevao u tenderskoj dokumetaciji.

I nakon utvrđene nepravilnosti kod pomenutog ponuđača, Komisije za provedbu javnom nadmetanja, općinski načelnik donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 i 3 ponovo Mušinbegović d.o.o. Visoko, a nas kao najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2.

Obzirom da je Odluka donesena nezakonito uputili smo prigovor koji se po peti put odbija od strane ugovornog organa, a nakom provedenog žalbenog postupka ponovo Ured za razmatranje žalbi po peti put usvaja našu žalbu i utvrđuje nepravilnosti i kršenje ZJN BiH od strane ugovornog organa – Općine Visoko i općinskog načelnika.

I nakon što je Ured za razmatranje žalbi usvojio našu žalbu i naložio ugovornom organu da u ponovljenom postupku utvrdi kvalifikovanost ponuđača i nastavi postupak dodjele ugovora, općinski načelnik koristi svoj položaj i želi dokazati svoj princip, ali iz džepova poreznih obveznika- budžeta općine Visoko, i poništava postupak navodeći kao razlog Rješenje Ureda za razmatranje žalbi koji je naložio potpuno drugo ugovornom organu i raspisuje novo javno nadmetanje dana 15.09.2008. godine.

Isti ponovo namjerno iz njemu znanih interesa pravi greške i objavljuje nezakoniti tender i to otvoreni postupak za dostavljanje ponuda, a rok ostavlja 21 dan što je u suprotnosti sa članom 21. stav 5. ZJN BiH.

Ovim putem, smo Vam u najkraćim crtama obrazložili grubi i kontinuirano kršenje Zakona o javnim nabvakam BiH, od strane ugovrnog organa Općine Visoko – općinskog načelnika, je u pet javnih nadmetanja koliko puta smo do sada učestvovali na tenderu za zimsko održavanje puteva na području općine Visoko, svake godine općinski načelnik favorizuje ponuđača „Mušinbegović“ d.o.o. Visoko, i u svakom postupku u kojem isti ponuđač nebude izabran kao najpovoljniji ponuđač postupak se po svaku cijenu poništava postupak ili se legalno izabrani ponuđaći diskvalifikuju.

Ovim puten Vas upozoravamo na grubo i kontinuirano kršenje ZJN BiH, te štete koju općinski načelnik zlouptrbljavajući svoj položaj, nanosi budžetu Općine Visoko, građanima općine Visoko, te nama kao legalnom ponuđaču.

Obračali smo se i Općinskom Vijeću koje je formiralo Komisiju i koja je ustanovila propuste prilikom provođenja javnih nadmetanja, a koji se odnose na zimsko odražavanje puteva na podrućju općine Visoko i sugerisala da se strogo povede računa da se ne ponove postupci koji bi imali negativan odraz na budžet Općine.

Ali ni ovaj zaključak za općinskog načelnika predstavlja mrtvo slovo na papiru, jer on ima princip koji je jači od svega, samo pitanje je do kada jer smo primorani da podnesemo krivičnu prijavu protiv istog zbog zlouptrebe položaja i stalnog maltretiranja i pokušaja uništenja našeg Društva.

Molimo Vas da HITNO poduzmete mjere jer rok za predaju nezakonito objavljenog tendera je 06.10.2008. godine, te da u skladu sa članom 6. Pravilnika o monitorigu u postupku javnih nabavki (SL.glasnik BiH broj: 48/08), uputite dopis ugovornom organu te da im date preporuke za otklanjanje nepravilnosti u primjeni ZJN BiH.

Sve gore iznešene činjenice Vam dokazujemo kopijama najbitnijh dokumenata u kojima se utvrđuju nepravilnosti na koje smo Vam ukazali, ukolko se ukaže potreba za dodatnom dokumentacijuom bit ćemo Vam na raspolaganju.”

Direktor

Jasmin Dlakić