Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kakanj.co.ba: Informacija Uprave RMU Kakanj

Nadzorni odbor utvrđuje da kandidat Mirsad Jašarspahić ima dovoljno godina radnog staža na poslovima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i traži mišljenje od Vlade Federacije o imenovanju Mirasada Jašarspahića za generalnog direktora Rudnika. Međutim Upravi Rudnika, Nadzornom odboru i Komisiji koja je provodila konkursni postupak stiglo je 25.04.2008. godine traženo mišljenje Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije u kojem se opisuje postupak radnji za izbor i imenovanje generalnog direktora Rudnika koje Nadzorni odbor treba primjeniti u toku provođenja postupka izbora i imenovanja Uprave Rudnika. Između ostalog se kaže da za „generalnog direktora Rudnika može biti imenovano lice koje pored opštih uslova ispunjava i uslov četiri godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima ili na poslovima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima“. Preme mišljenju komisije koja je provodila konkursni postupak ovaj uvjet jedino zadovoljava aktuelni direktor Rudnika Haris Neimarlija. U istom dopisu se kaže da Nadzorni odbor prije upućivanja prijedloga kandidata sve uočene nejasnoće putem nadležne Komisije u potpunosti otkloni na način kako je to regulisano opštim aktima Društva – Rudnika Kakanj. Nadzorni odbor nije postupio u skladu sa Mišljenjem koje je na svoj zahtjev dobio od resornog ministarstva. Naprotiv, preglasavanjem ponovo od strane Katanića i Ðakovca, je donio zaključak da prima k znanju mišljenje ministarstva i da nema potreba za provođenje radnje i aktivnosti koje navodi resorno ministarstvo.

Na ovaj Način Nadzorni odbor je prihvatio Mišljenje o ispunjavanju uvjeta Ureda Vlade za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, koje njima i nije upućeno, nego je po naslovu dostavljeno samo Premijeru Federacije BiH, a odbio da postupi po mišljenju Ministarstva energije rudarstva i industrije, koje je upućeno i Nadzornom odboru i Upravi društva i Komisiji koja je provodila konkursni postupak.

Imenujući za vršioca dužnosti generalnog direktora Elvedina Čobu, Nadzorni odbor je marionetskim podaništvom realizirao političku volju grupe istomišljenika lokalnog čelništva SDA, a zanemario zakonske propise i upute vlasnika kapitala.

Imenovanjem gospodina Čobe, na čelo Rudnika u svojstvu vršioca dužnosti postavlja se lice koje nije obavljalo poslove sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i lice koje je u sukobu interesa, jer ga na ovu dužnost Nadzorni odbor imenuje kao aktuelnog predsjednika Vijeća uposlenika Rudnika Kakanj.

Nakon prethodno navedenoga zaključuje se da je Nadzorni odbor zloupotrebljavajući funkciju Premijera prihvatio mišljenje navedenog Ureda, političkim fabrikovanjem eliminirao jedinog kandidata koji ispunjava konkursne uvjete, nezakanito uputio prijedlog Vladi Federacije za mišljenje o samo jednom kandidatu, odbio postupiti po traženom Mišljenju resornog ministarstva i za vršioca dužnosti imenovao lice koje ne ispunjava uvjete i koje se nalazi u sukobu interesa.

Svojim djelovanjem u Nadzornom odboru Dr. Mirsad Katanić i Nusret Ðakovac, zajedno sa dijelom Izvršnog odbora SDA Kakanj izazvali su podjele unutar Rudnika među radnicima, unutar Sindikata, rudničkih kadrova što može izazvati neželjene posljedice kako u ovom rudarskom preduzeću tako i izvan njega u okvirima lokalne zajednice.

Od svega navedenog ništa se ne dešava slučajno. Puna četiri mjeseca, članovi Nadzornog odbora dr. Mirsad Katanić iz Tuzle i Nusret Ðakovac iz Kaknja, kontinuirano i agresivno sprovode politiku grupe čelnika lokalnog i kantonalnog SDA i ponašaju se kao njihove marionete. To su posebno pokazali izrečenim stavom o Mišljenju resornog ministarstva, koje su i sami tražili a odnosi se na postupak izbora generalnog direktora Rudnika.

Zato Uprava privrednog društva Rudnika Kakanj traži da hitno reagira resorno ministarstvo, zaštiti državnu imovinu i spriječi neželjene posljedice koje u poslovanju može izazvati nezakonito ponašanje dva člana Nadzornog odbora.

Uprava RMU Kakanj d.o.o. Kakanj