Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ponovo o brucelozi u ZDK


Na jučer održanom sastanku u sjedištu Zeničko –dobojskog kantona na temu bruceloze, koji je organizovao premijer Miralem Galijašević, Radna grupa za borbu protiv bruceloze Ze-do kantona podnijela je izvještaj na osnovu koga su doneseni novi zaključci o mjerama koje će se poduzeti odmah. Sastanku su prisustvovali i resorni ministri: poljoprivrede, zdravstva i unutrašnjih poslova. Abdulah Imamović, predsjednik Radne grupe koju čine predstavnici Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kantonalne veterinarske inspekcije, Ministarstva zdravstva, MUP-a, Zavoda za javno zdravstvo, Kantonalne bolnice te Kantonalne uprave za civilnu zaštitu  podnio je izvještaj sa detaljnim informacijama o stanju na području ZDK.  

U Izvještaju o trenutnom stanju oboljelih životinja i ljudi na području Ze.- do kantona, navodi se da je sa današnjim danom prijavljeno 36 ljudi koji su trenutno hospitalizirani u Kantonalnoj bolnici Zenica i ukupno 243 oboljele životinje.Također, konstatovano je da je pomenuta Radna grupa provela u prethodnom periodu sve aktivnosti predviđene Programom za iskorijenjivanje bruceloze kod ovaca i koza u Federaciji BiH donesen od strane federalne vlade u septembru 2007. No, zbog pogoršane situacije na području našeg kantona, na jučerašnjem sastanku doneseni su zaključci koji će se odmah realizovati konkretnim akcijama.

Prij svega, pooštrit će se kriteriji kontrole nomađenja ovaca i bit će donijeta naredba o zabrani kretanja nomadske ispaše ovaca na području našeg kantona. Narednih dana odredit će se jedna ili više lokacija za neškodljivo uklanjanje oboljelih ovaca kao i karantin za smještaj životinja zatečenih u prometu.  

Kad je u pitanju liječenje ljudi oboljelih od bruceloze, istaknuto je na jučerašnjem sastanku, da je u proceduri obezbjeđenje aparata za dijagnostiku bruloceloze kod ljudi za Kantonalnu bolnicu Zenica. Uz to, dijagnostičko ispitivanje svih stada, već jednom pregledanih u 2007. godini, sada je ponovno u toku, a s tim u vezi zaključeno je da ovu aktivnost treba još pojačati. Inače, akcija širih razmjera u koju su uključene sve već pomenute institucije i organizacije je u toku na područjima gdje su prisutna žarišta, a to su Zenica, Žepče, Visoko i Tešanj. Pored ovog, pooštrit će se kriteriji u pogledu prava na nadoknadu vlasnika zaraženih životinja kako bi se izbjegle manipulacije u svrhu dobijanja novca od kantonalne vlade. Pojačat će se već pooštrena kontrola prometa životinja i namirnica životinjskog porijekla od strane kantonalne inspekcije. I, napose kod ljudi oboljelih od bruceloze, a posjeduju stada obezbjeđeno je dijagnostičko ispitivanje životinja.  

Press služba ZDK